Arbetet har tidigare berättar om brister i arbetsmiljöarbetet på bygget av motorvägstunneln Förbifart Stockholm på Lovön utanför Stockholm. Bland annat så skadade en arbetsmiljöinspektör örat under en oväntad explosion på bygget. Vid ett annat tillfälle upptäckte inspektörerna en person som ålade sig i en stenkross utan att huvudströmbrytaren var avstängd. Trafikverkets projektledare på plats har också berättat för Arbetet att hon ”ser att det finns risker för allvarliga olyckor” på bygget, något som fick infrastrukturministern att reagera.

Förbifart Stockholm

Livsfarlig arbetsmiljö vid Förbifartens tunnelbygge

Arbetsmiljö

I ett pressmeddelande bekräftar Trafikverket centralt nu att det finns brister i arbetsmiljön.

”De sakförhållanden som återges i tidningen är kända av oss på Trafikverket och vi tar allvarligt på situationen. Vi har åtgärdat flera av problemen och arbetar aktivt med att komma till rätta med de problem som kvarstår”, skriver myndigheten.

– Sedan en tid tillbaka ser vi över vilka möjliga handlingsalternativ vi har för att nå ett läge där vi är nöjda med arbetsmiljöarbetet, säger Erik Lindgren, projektenhetschef för tunnlar i pressmeddelandet.

När Arbetet når honom på telefon vill han inte precisera vilka handlingsalternativ det handlar om. Han berättar dock att Trafikverket, under torsdagen, hade en diskussion med ägarna till Lovön Samverkan AB som bland annat handlade om arbetsmiljösituationen. Där kom man överens om att man ska göra en ”heltäckande analys” av arbetsmiljöarbetet.

– Vi ska kartlägga de gap som finns mellan det som vi tycker är ett bra arbetsmiljöarbete och där vi står i dag. Då får vi se om det finns sådana gap, i så fall vilka och hur vi ska ta oss an dem framöver, säger Erik Lindgren.

Förbifart Stockholm

Trafikverket handfallet: Stor oro för allvarliga olyckor

Arbetsmiljö

Enligt Erik Lindgren finns det i dagsläget inte någon allvarlig risk för liv och hälsa när det gäller sprängningsarbetena på Lovön.

Delar du projektledarens oro?

– Grunden för oron ligger i att vi ser att det saknas en systematik i arbetsmiljöarbetet. Där är vi inte fullt ut nöjda och anser att det finns mer att hämta. Och det är det vi vill kartlägga med den här analysen som vi nu har beslutat oss om att genomföra, säger han.

I intervjun med Arbetet menade projektledaren att Trafikverket saknar påtryckningsmedel om entreprenören missköter arbetsmiljöarbetet. Erik Lindgren säger dock att Trafikverket har möjlighet att helt stoppa arbetet i extrema fall.

Förbifart Stockholm

Ministern efter Arbetets avslöjande: Trafikverket måste agera

Arbetsmiljö

– En ytterlighet är att vi säger stopp, det här är för farligt och ni får inte jobba vidare. En annan åtgärd är att vi observerar något vi uppfattar som en brist i arbetsmiljön och påpekar att de måste åtgärda den.

Han bekräftar att det inte finns några vitesmöjligheter när det gäller arbetsmiljön i avtalen mellan Trafikverket och entreprenören. Och att det inte är unikt för bygget på Lovön.

– Det är inget speciellt för Lovön. i det här avseendet följer Lovöns kontrakt Trafikverkets normala utformning vid tiden för denna upphandling.

Är viten gällande arbetsmiljö något man borde fundera på?

– Jag vill inte uttala mig om det. Det är en fråga som hanteras centralt inom Trafikverket där man lägger fram strategier för upphandling. Och de följer vi.