”Plötsligt så hör vi en otrolig smäll. Håll för öronen ropade platschefen.”

Beskrivningen av det dramatiska händelseförloppet kommer från Arbetsmiljöverkets interna incidentrapporteringssystem. Det var i mitten av april som myndighetens inspektörer besökte Lovön utanför Stockholm där en del av det stora motorvägsprojektet Förbifart Stockholm nyligen börjat byggas.

Men det var försent. Tryckvågen ut ur tunneln var gigantisk.

Arbetsmiljöverkets incidentrapport

”Men det var försent. Tryckvågen ut ur tunneln var gigantisk”, fortsätter rapporten som beskriver hur inspektörerna träffades av luftdraget och stötvågorna. En av inspektörerna lyckades skydda öronen med händerna, en annan fick ont i öronen och i huvudet efter explosionen.

Förbifart Stockholm

Trafikverket handfallet: Stor oro för allvarliga olyckor

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket hade redan, under ett stort antal inspektioner, hittat flera uppseendeväckande arbetsmiljöbrister på företaget. Den här gången var de på plats för att inspektera en stenkrossanläggning, då de plötsligt hörde en bil tuta. Men tutandet visade sig vara en varning för en sprängning i tunneln, något ingen i gruppen förstod.

Enligt rapporten ska Trafikverkets utsända ha berättat för inspektörerna att de flera gånger anmärkt på att företaget måste använda ett signalhorn vid sprängning och inte en bil. ”Men de säger att de har tappat bort signalhornet.” berättade personen från Trafikverket, enligt inspektionsrapporten.

Företaget som genomför tunnelbygget är nybildat och heter Lovön Samverkan AB. Företaget drivs som ett konsortium av två italienska företag, Vianini Lavori SPA och C.M.C. di Ravennas, som vann Trafikverkets upphandling för tunnelsträckan. Kontraktssumman ligger på 3,7 miljarder kronor, lite mer än en tiondel av Förbifartens totala budget på omkring 30 miljarder kronor.

Enligt incidentrapporten ska inspektörerna, efter händelsen, haft ett krismöte med Trafikverket som då menade att företaget ”struntar i alla arbetsmiljöregler” och att de står handfallna eftersom deras avtal med företaget inte omfattar arbetsmiljö.

”Projektledaren på Trafikverket säger att de inte säkrar berget efter sprängning och hon tror att det är bara en tidsfråga innan vi har en eller flera dödsolyckor.” står det i incidentrapporten från Arbetsmiljöverket.

Huvudvärken och spänningen i öronen har gått över nu, men vid undersökningen visade det sig att det var en skada på trumhinnan.

Hans Jansson, arbetsmiljöinspektör

Den inspektör som skadade örat vid explosionen heter Hans Jansson. Han bekräftar händelsen för Arbetet.

– Huvudvärken och spänningen i öronen har gått över nu, men vid undersökningen visade det sig att det var en skada på trumhinnan och en inflammation, så jag fick antibiotika. Jag ska på ytterligare en hörselkontroll snart, berättar han.

Även om situationen på Lovön blev alarmerande i april är problemen inte nya. Det framgår av de många inspektioner som gjorts på Lovön sedan mitten av 2017.

Arbetet har tagit del av protokoll från nio inspektioner på företaget sedan augusti förra året. Fler inspektioner har genomförts men tillhör pågående ärenden som Arbetsmiljöverket inte vill lämna ut.

Och kritiken i protokollen är massiv. Det har saknats ordentliga omklädningsrum och duschar för de anställda, släntkanter har inte markerats vilket orsakat rasrisk, landgången vid hamnen där stenkrossmaterialet från tunneln ska lastas har bedömts som undermålig, brandsläckare har saknats vid sprängförrådet, odetonerat sprängmedel (så kallade dolor) har också påträffats ovan jord utan att det anmälts till Arbetsmiljöverket.

– Sprängningen, samordningen på arbetsplatsen och de farliga anläggningarna som inte har några skydd. Det är många bitar här som inte ser bra ut, bekräftar Hans Jansson som inte vill gå in i detalj på vad som är nästa steg för Arbetsmiljöverket då inget beslut ännu är taget.

– Allting som skett där har skett under mycket underliga former. Det har varit ett kaos ända från början, fortsätter han.

Just nu tvistar Arbetsmiljöverket med Lovön Samverkan AB om de två stenkrossarna på området. Här har det bland annat hittats brister i skydd och grindar. Vid en inspektion kunde också inspektörerna se arbetstagare som ålade på transportbandet i stenkrossen för att lösa problem, utan att maskinens huvudströmbrytare var avstängd.

Företaget har åtgärdat bristerna på en av stenkrossarna, enligt Hans Jansson. På den andra ligger ett stopp.

– Just nu är vi ju oense, vi anser att stenkrossen är i drift och tillverkaren anser att den kör på test. Men oavsett vilket så uppfyller inte maskinen kraven.

Vi brukar skämta och säga, det känns som de skickar brev ner till Italien och Italien sedan måste svara med brev tillbaka.

Ulf Andersson, regionalt skyddsombud

Ulf Andersson är regionalt skyddsombud på Seko och besöker företaget någon gång i veckan. Han bekräftar att facket har haft synpunkter på många saker på arbetsplatsen. Han menar dock att det snarare handlar om okunskap och långa beslutsprocesser än en medveten vilja att dölja arbetsmiljöbrister.

– Vi brukar skämta och säga, det känns som de skickar brev ner till Italien och att Italien sedan måste svara med brev tillbaka. På skyddsronderna kan det handla om skitgrejer som att de behöver sätta upp en tung avspärrning på ett ställe. Tre veckor senare på nästa rond har det inte hänt.

Ulf Andersson betonar att företaget visar förbättringsvilja och att kommunikationen har blivit bättre. Man har också en öppen inställning till facket, även om den fackliga närvaron är obefintlig bland de anställda vilket också innebär att det inte finns några lokala skyddsombud.

– Det är i princip bara vi som är där, säger Ulf Andersson.

Här svarar Trafikverket och Lovön Samverkan på kritiken.

Arbetsmiljöverkets inspektioner

1 augusti 2017
Inspektörerna anmärker på för få omklädningsrum samt att det bara finns ett fåtal toaletter och duschar. De hittar också omärkta släntkanter utan skydd vilket leder till rasrisk för tunga fordon, samt stora mängder damm på insidan av en oskyddad maskinhytt.

10 augusti 2017
Inspektion efter ett tillbud där ett framhjul lossnat från en hjullastare. Företaget kunde inte uppvisa rutiner för daglig tillsyn av maskinen.

13 oktober 2017
Inspektörerna hittar fortfarande omärkta och oskyddade släntkanter. Man anmärker också på att det saknas särskilda gångstråk på arbetsplatserna. Man har även synpunkter på att endast två personer har till uppgift att organisera och kontrollera arbetsmiljön.

13 oktober 2017
Det saknas färskvattenförpackningar och första hjälpen-utrustning i räddningskammaren i arbetstunneln. Den saknar också varselmärkning och belysning för att hitta dit om tunneln blir rökfylld. Det ska också ha hittats dolor (odetonerat sprängmedel) ovan jord utan att Arbetsmiljöverket upplysts om det, enligt uppgift till myndigheten. Det saknas också brandsläckare vid sprängförrådet. En arbetstagare ska ha rökt nere i tunneln i närheten av brandfarliga och explosiva varor. Ljuspunkter saknas också på många ställen längst tunnelns sträckning.

13 december 2017
Det saknas ordentliga landgångar mellan fartygen och kajen. Personal som ska ta sig mellan kaj och fartyg måste klättra över räcken och det finns fallrisk. Inspektörerna hittar också en eltavla i snön vilket orsakar risk för fall.

18 december 2017
Det saknas fortfarande avstängningar på samtliga släntkanter. Detsamma gäller utmärkta gångstråk på alla platser där det behövs.

31 januari
Landgången mellan fartygen och kajen är ännu inte åtgärdad. Inspektörerna lägger ett omedelbart förbud.

4 april 2018
Brister i skydd på en stenkrossanläggning leder till ett omedelbart förbud. En person ses åla på krossens transportband utan att maskinen stängts av med huvudströmbrytaren.

6 april 2018
Återbesök på grund av stenkrossanläggningen.

12 april 2018
Under en inspektion sprängs det utan att det signaleras på rätt sätt. En arbetsmiljöinspektör skadar örat. Allvarliga brister i sprängsäkerheten påtalas av Trafikverket som är med på inspektionen.

Källa: Arbetsmiljöverket