REPLIK. Att otrygga anställningar bidrar till att förstärka den tystnadskultur som finns kring sexuella trakasserier och kränkningar på många arbetsplatser har varit tydligt i flera av Metoo-rörelsens upprop.

Det lyfts också fram av fackförbunden Handels, HRF och Seko, vars medlemmar i stor utsträckning jobbar under otrygga anställningsförhållanden där risken att bli av med jobbet eller inte få förlängt är högst påtaglig för den som säger ifrån om missförhållanden på sin arbetsplats.

Men Moderaternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Jessica Polfjärd duckar för problemen med allmän visstidsanställning i sin replik till fackförbunden.

Dessutom menar hon att det finns en bred uppslutning i riksdagen för anställningsformen och antyder att den socialdemokratiskt ledda regeringen sluter upp i moderaternas lovsång för sms-anställningar och andra otrygga anställningar. Det stämmer inte.

”Det är inte anställnings­formen som gör att man drabbas av trakasserier”

Debatt

Vi Socialdemokrater är tydliga med att allmän visstidsanställning måste bort. En av flera viktiga anledningar till det är för att komma åt tystnadskulturen kring sexuella trakasserier och kränkningar.

Trygga anställningar är avgörande för att fler kvinnor och män ska våga säga ifrån och anmäla.

Det behövs naturligtvis ytterligare åtgärder för att skapa sunda arbetsplatser fria från sunkiga jargonger och sexism.

Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterat åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet och skärpningar i lagstiftningen för att öka skyddet för den som utsätts.

Det handlar om alltifrån kunskapshöjande insatser om sexuella trakasserier och granskning av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan till beslut om en nationell arbetsmiljöstrategi med konkreta åtgärder inom bland annat den psykosociala arbetsmiljön.

Det handlar också om stärkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, införande av samtyckeslagstiftning och den så kallade visselblåsarlagen som ger stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

Och vi är överens med Moderaterna om flera av dessa åtgärder.

Men flera av Metoo-uppropen lyfter upp det faktum att otrygga anställningar gör att många som utsätts för sexuella trakasserier på jobbet inte anmäler.

Tusentals kvinnor vittnar om att rädslan för att bli av med jobbet har tystat dem.

”Moderater, byt fot om allmän visstid”

Debatt

Även SCB:s arbetsmiljöundersökningar visar att den som har en otrygg anställning oftare utsätts för sexuella trakasserier och dessutom är mindre benägen att anmäla.

Nu höjer dessa kvinnor sina röster. Deras berättelser måste tas på allvar. Och för dem är visselblåsarlagen faktiskt en ganska klen tröst.

I stället för att ducka för problemen borde Moderaterna visa att de också är beredda att göra det som krävs för att motverka den osunda tystnadskultur som finns på många arbetsplatser.

För oss socialdemokrater är det en fråga om vilken typ av arbetsmarknad vi vill ha nu och i framtiden.

Vi vill avskaffa allmän visstid för att den leder till otryggare arbetsmarknad.

Alla ska ha rätt att känna sig trygga på jobbet.