REPLIK. Förbundsordförandena från fackförbunden lyfter en viktig fråga om sexuella trakasserier och hot i vardagen.

Detta är givetvis helt oacceptabelt och något som samhället gemensamt måste arbeta för att få bort.

Var man än bor eller jobbar, umgås eller idrottar, så är det aldrig okej, aldrig någonsin.

Med det sagt så är det tydligt att det inte endast är en enskild anställningsform som drabbas. Allt ifrån tillsvidareanställda till allmän visstid i olika branscher har vittnat om hur de blivit utsatta.

Det ska alltid vara en självklarhet att man vågar säga ifrån om oegentligheter försiggår på arbetsplatsen.

Därför har också #Metoo varit extra viktigt för att skänka ljus över missförhållanden och personer som betett sig avskyvärt.

Så att fler förstår att de inte är ensamma i sin situation, så att fler anmäler de som begår brott.

Först där och då kan vi bryta de destruktiva normer med sexuella trakasserier som har pågått och som tyvärr fortsätter att pågå.

Moderaterna har lagt fram ett brett åtgärdsprogram med förslag på skärpt lagstiftning och förbättringar av rättsväsendets hantering av sexualbrott.

Bland annat föreslår vi en skärpning av straffen för våldtäkt och att skadestånden för de som utsätts för sexualbrott ska höjas.

Även på våra arbetsplatser behöver förbättringar ske. Alla arbetsgivare måste klargöra att kränkningar inte är tillåtna och upprätta rutiner för att hantera dessa – det finns det tydliga regler för.

Alliansregeringen genomförde också reformer för att stärka diskrimineringslagen – bland annat infördes en ny och skarpare diskrimineringsersättning.

Vi vill utvärdera lagförändringarna för att säkerställa att de skärpningar som genomfördes haft effekt.

”Moderater, byt fot om allmän visstid”

Debatt

För att arbetstagare ska vara tryggare när de avslöjar missförhållande på arbetsplatsen tog vi initiativ till att utreda ett särskilt skydd för visselblåsare, något som numer är genomfört i lag.

Svensk arbetsmarknad behöver olika anställningsformer för att fungera väl och för att fler ska få ett första jobb.

Fasta jobb är grunden på svensk arbetsmarknad och har varit så under lång tid.

Tidsbegränsade anställningar, som allmän visstid, är en viktig bro in på arbetsmarknaden för inträdande grupper som unga och nyanlända.

På nio år har 900 000 övergångar skett från Alva till tillsvidareanställningar. Att den socialdemokratiskt ledda regeringen inte avskaffat anställningsformen visar på att det finns en bred uppslutning kring att den behövs.

Sverige ska ha trygga arbetsplatser. Men att avskaffa vägen in i riktiga anställningar öppnar upp för en verklig otrygghet – utanförskap eller i värsta fall jobb inom den svarta sektorn, helt utan trygghet.

Utanförskapet som infinner sig för de som saknar arbete måste brytas med en tydligare arbetslinje i svensk politik.

Den negativa trenden med en vikande sysselsättningsgrad bland utrikes födda den senaste tiden trots högkonjunktur måste vändas.

Det görs med moderat politik som tillsammans med Alliansen kommer arbeta för fler jobb på jämställda arbetsplatser där alla vågar göra sin röst hörd.