Hur mycket mindre tjänar kvinnor?

Det enkla svaret är att det beror på hur man räknar. Kvinnors heltidslöner var i genomsnitt
9,9 procent lägre än mäns 2022. 

Är det lönediskriminering?

Nej, i alla fall inte hela skillnaden. Om man räknar in faktorer som man vet påverkar lönen – till exempel yrke, utbildning och sektor – var löneskillnaden 4,7 procent. Det brukar kallas för den oförklarade löneskillnaden. Den beror antingen på diskriminering eller på saker som inte fångas upp i den statistiska standardvägningen.

Hur mycket mindre får kvinnor i plånboken då?

Om man tittar på lönen man faktiskt får ut, och plussar på kapitalinkomster, socialförsäkringar och bidrag, blir gapet mellan könen större. Kvinnor mellan 20 och 64 år hade i genomsnitt 21 procent lägre disponibel inkomst än män 2021. Om man tittar på dem som fyllt 65 är gapet i disponibel inkomst ännu större, 29 procent.

Varför har kvinnor lägre inkomst?

Det mesta beror på löneskillnaderna, vilket i sin tur till stor del kan förklaras av att kvinnor och män jobbar i olika yrken och sektorer. 

Kvinnor jobbar också oftare deltid, tar ut större del av föräldraförsäkringen och är oftare sjukskrivna. Män har dessutom större kapitalinkomster. Bidrag av olika slag minskar skillnaderna. 

Tjänar alla kvinnor mindre än män?

Nej, inte alls! Det är genomsnittliga löner och inkomster som jämförs och lönegapet varierar stort mellan olika yrken och branscher. I de flesta yrken tjänar män mer, för till exempel piloter och djurskötare är det tvärtom. Även kvinnliga undersköterskor och barnskötare tjänar mer än sina manliga kollegor, men de har i genomsnitt längre erfarenhet också. 

Hur mycket mindre lönearbetar kvinnor?

Deltidsarbete är ganska vanligt, främst bland kvinnor. 29 procent av kvinnorna jobbade deltid 2022, att jämföra med 12 procent av männen. 

I arbetaryrken var nästan hälften av kvinnorna, 46 procent, deltidsanställda, enligt LO.

Kvinnor tog också ut 70 procent av dagarna med föräldrapenning och stannade oftare hemma med sjuka barn.

Kort ordlista

Lönediskriminering: Att någon får lägre lön på grund av sitt kön.

Värdediskriminering: Att kvinnodominerade yrken generellt har lägre löneläge än mansdominerade.

Lönekartläggning: Alla arbetsgivare ska varje år göra en kartläggning av lönerna på arbetsplatsen för att se om det finns osakliga löneskillnader. 

Osaklig löneskillnad: Löneskillnad som inte kan motiveras logiskt även när faktorer som erfarenhet, kompetens och arbetets svårighetsgrad vägts in. Se lönediskriminering.

Oförklarad löneskillnad:Den del av lönegapet som inte kan förklaras i statistiken när man tittat på de faktorer som kan förklara löneskillnader.