REPLIK. Martin Klepke tar ifrån tårna när han kritiserar gymnasieskolans nya ämnesplaner, som han menar saknar tillräckligt fokus på arbetsmarknadskunskap.

Den tidigare Socialdemokratiska regeringen beslutade att gymnasiet ska gå från kurser till ämnen, och i samband med det fick Skolverket i uppdrag att ta fram innehåll till de nya ämnena. För ämnet samhällskunskap innebar det flera ändringar men på inget sätt togs arbetsmarknadsområdet bort.

I en konsekvensanalys skriver Skolverket att de bedömer att arbetsrätt ingår dels i punkten om rättsprinciper och rättsstaten, dels i punkten om frågor om välfärd, arbetsliv, hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet.

Regeringen gjorde samma bedömning och beslutade i denna del om samma formuleringar som Skolverkets förslag. Förslaget till nya ämnesplaner skickades på remiss till bland annat LO, TCO och ett antal branscher. Ingen kritik mot förslagen i fråga kom in.

Det är värt att lyfta fram att arbetslivsfrågor ingår redan för alla elever på högstadiet, och i gymnasieskolan finns det även med i läroplan och examensmål.

Arbetslivets villkor är viktiga frågor och idag blir tyvärr många lurade på sina rättigheter. Det är oacceptabelt och skolan har en viktig roll att spela.

Lotta Edholm (L)
Skolminister

Slutreplik: Martin Klepke, ledarskribent Arbetet

Det är svårt att formulera ett svar på en replik som inte motsäger det jag skriver.

Vilka som i övrigt har uttalat sig för eller emot förändringen är naturligtvis inte ointressant men på sista raden ganska irrelevant. Beslutet tas ju av regeringen. Och ansvarig minister är Lotta Edholm.

Det mest aggressiva motangreppet som Lotta Edholm formulerar i sitt svar är därmed att LO inte avstyrkte förslaget i ett remissvar.

Jag är dock inte LO. Jag är ledarskribent på LO:s fristående arbetsmarknadstidning Arbetet och kritiserar som flera andra arbetsmarknadsjournalister beslutet. 

För övrigt, och som jag även återger i min artikel, har också LO:s utredare Mattias Samuelsson, expert på arbetsmarknad och utbildning, kraftigt kritiserat regeringens beslut att stryka arbetsmarknaden ur gymnasiets generella ämnesplan från 2025.

Så inte heller LO:s passiva godkännande stämmer.

Det är därmed lite svårt att veta vad Lotta Edholm reagerar på. Sakförhållandena är riktiga. Och därmed kvarstår också kritiken. 

Lotta Edholm och regeringen bör omgående ompröva beslutet att stryka arbetsmarknad ur den generella gymnasiekursen i ämnesplanen för 2025.

Martin Klepke
Ledarskribent, Arbetet