Den 6 oktober kunde man läsa en artikel om Stefan, som trots att han har en svår sjukdom inte kan få sjukpenning på grund av att han stängts av från aktivitetsstöd – en dag, förra året. 

Det tycks inte råda någon tvekan om att Stefan har en sjukdom som gör så att han inte kan arbeta, men han får ändå inte sjukpenning eftersom han saknar sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Anledningen till att Stefan inte har någon SGI är att han till följd av sanktionssystemet inom aktivitetsstöd har saknat skydd för sin SGI under en dag sedan han senast jobbade.

Det är inte rimligt och för att förhindra att sådana situationer ska uppstå lade en statlig utredning nyligen fram förbättringsförslag.

Krångligt regelverk

Systemet med SGI har funnits länge. Det bygger på att man försäkras för den årliga inkomst av arbete som man har och kan antas komma att få tills vidare. Syftet med det är att sjukpenningen ska ersätta den inkomst som man hade fått om man hade varit frisk.

Om man inte arbetar har man i regel inte heller rätt till en SGI och kan inte få sjukpenning, men om man har arbetat tidigare kan man behålla sin SGI så länge vissa villkor är uppfyllda. Det kallas för att SGI är skyddad.

Villkoren för SGI-skydd är olika beroende på vilken situation man befinner sig i. Om man till exempel studerar måste vissa villkor vara uppfyllda. Är man arbetslös är det andra villkor som måste vara uppfyllda.

Regelverket är omfattande och svåröverblickbart, och det kan vara svårt att känna till vad som gäller i just den situation som man befinner sig i. I artikeln nämns att det till och med bland de som jobbar på Arbetsförmedlingen är få som känner till att avstängning från aktivitetsstöd av vissa anledningar innebär att SGI-skyddet bryts.

Onödigt stränga regler drabbar sjuka

Gemensamt för alla de situationer där SGI kan vara skyddad är att villkoren för SGI-skydd måste vara uppfyllda oavbrutet, det vill säga varje dag. Annars förlorar man hela sin SGI och därmed en stor del av försäkringsskyddet.

Man kan inte få tillbaka sin SGI om man har förlorat den.

För att få en ny SGI och återigen bli försäkrad måste man börja arbeta igen, i ett arbete som uppfyller vissa varaktighetskrav.

Konsekvensen av en brist i kedjan av SGI-skydd är alltså densamma oavsett om det är fråga om en mindre allvarlig brist i SGI-skyddet under kort tid eller om det är fråga om en större brist under lång tid.

Det innebär att personer som Stefan – och många andra – helt kan förlora sitt försäkringsskydd från en dag till en annan till följd av någon tillfällig händelse, olyckliga omständigheter eller bristande kännedom om det komplicerade regelverket. 

I betänkandet ”Ett trygghetssystem för alla” (SOU 2023:30), som jag i egenskap av särskild utredare överlämnade till regeringen tidigare i år och som glädjande nog nyligen skickades ut på remiss, föreslås att SGI ska kunna beräknas på historiska inkomster och inte bara på förväntade framtida inkomster.

Täpper till fallucka i systemet

I stället för systemet med SGI-skydd föreslår utredningen att ett skyddsvärde ska beräknas för varje dag med ersättning från socialförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen, utan att några ytterligare villkor behöver vara uppfyllda.

På så sätt kommer en dags brist i SGI-skyddet inte innebära att hela SGI omedelbart går förlorad utan innebära att SGI skrivs ned med motsvarande en dagsinkomst. 

Om utredningens förslag blir verklighet kommer ingen att kastas ut ur försäkringen från en dag till en annan på grund av någon tillfällig händelse, som i Stefans fall.

Bara den som verkligen har slutat arbeta, som har stått utan lön eller ersättningar från socialförsäkringen eller arbetslöshetsförsäkringen under lång tid, kommer att helt förlora möjligheten att få sjukpenning och andra förmåner som beräknas på SGI.

Det skulle innebära ökad trygghet för den som går mellan olika anställningar och perioder av arbetslöshet, studier eller deltagande i arbetsmarknadspolitiska program. Den som blir sjuk kommer då att kunna få sjukpenning om arbetsförmågan är nedsatt, och inte riskera att stängas ute på grund av trösklar och falluckor.