REPLIK. Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia och ombudsmannen Thomas Gorin Weijmer kräver i ett debattinlägg i Arbetet att ”lagt schema ska ligga”.

Frågan gäller ändringar av arbetstagarnas preliminära scheman på grund av oförutsedda händelser senare än två veckor före avsedd arbetsdag. Almega Tågföretagen uppskattar att Seko på detta sätt klargör vad som är viktigt på riktigt.

Tågbranschen har under en tid haft vissa utmaningar med framförhållningen. Skälen är framför allt två: 
Trafikverkets nya planeringssystem, MPK, har under lång tid levererat tåglägen till Sveriges tågoperatörer med en framförhållning som inte på långa vägar har levt upp till lagens minimikrav på 18 veckor.

När den enda möjliga infrastrukturleverantören missköter sig, drabbar det givetvis tågoperatörernas framförhållning. Även gentemot personalen.

I tillägg till detta råder lokförarbrist i Sverige, främst orsakad av en försiktig nyrekrytering av medarbetare under en mycket osäker tid under och efter pandemin.

Utbildas lokförare som aldrig förr

Vi jobbar stenhårt med dessa två frågor. Våra möten med Trafikverket – från högsta ledningen till den operativa personalen – syftar till att successivt skingra den dimma som det nya planeringssystemet har lagt över branschen.

Dessutom utbildas det nu lokförare som aldrig förr, både via yrkeshögskolan och genom kurser anordnade av flertalet tågoperatörer.

Tvärtemot vad Sekos representanter påstår är branschen för närvarande attraktiv och lokförarutbildningen hör till de absolut mest populära utbildningarna hos yrkeshögskolan.

Personalomsättningen i branschen är dessutom lägre eller på samma nivå som före pandemin. Det är glädjande för oss att folk kommer till tågoperatörerna för att stanna.

Vi uppskattar att Seko prioriterar

Avtalsrörelsen närmar sig mycket riktigt slutfasen – därför uppskattar vi att Seko nu prioriterar bland sina yrkanden.

Det är också positivt att Seko både vill ge och ta. Industrins normerande märke ska som bekant hedras och en framgång för Seko måste därför vägas upp av en framgång även för Tågföretagens medlemmar.

Vi har överlämnat avtalsyrkanden som förhoppningsvis underlättar våra möjligheter att ingå ett nytt branschavtal i närtid.

Dess innehåll måste dock under alla omständigheter göra tågdriften möjlig och Sveriges person- och godstrafik på järnväg är helt beroende av arbetstidsregler som möjliggör en effektiv trafikdrift.

Vilda strejker hör inte hemma i Sverige

Vi noterar också att tågvärdar och ensamarbete på pendeltågen inte nämns i Sekos debattartikel.

Vår slutsats är att de tillsammans med oss står upp för den svenska modellen – i vilken vilda strejker i syfte att inskränka företagens möjlighet att leda verksamheten inte hör hemma.

Här sätter vi oss vid förhandlingsbordet och arbetar tillsammans fram goda arbetsvillkor för medarbetarna och bra förutsättningar för branscher och företag.

Sedan tecknar vi kollektivavtal. Så har den svenska modellen gagnat Sverige i nästan 120 år.