REPLIK. Det är lätt att se flisan i den andres öga men inte bjälken i sitt eget. Så lyder ett väl använt citat, vilket jag gärna använder på debattörerna Gunilla Svantorp (S) och Kadir Kasirga (S).

I sin debattartikel från den 12 april går de till storms mot Sverigedemokraterna. Anledningen är att vi inte röstade på Socialdemokraternas förslag om att på sikt inrätta en Yrkestrafikinspektion. 

Socialdemokraternas förslag höll helt enkelt inte måttet.

Varför skulle vi Sverigedemokrater stödja ett förslag som inte på långa vägar når framgång i kampen mot den vägburna kriminaliteten? I den olagliga trafiken döljs andra transporter där viktiga försörjningsvägar till de kriminella nätverken ingår. 

Det finns alltså ett vidare syfte med kontroller på väg. Självklart skall den seriösa transportnäringen skyddas och deras anställda förare, där fyller kontrollerna en viktig funktion. 

Särskild polisenhet

Jag har under många år lyft vikten av vägkontroller och jag vidhåller vikten av en väl fungerande kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Polismyndigheten ansvarar för kontroller av fordon och förare. I dagsläget finns två personalkategorier ute på kontrollplatserna.

Det är polisman med särskilt förordnande för flygande inspektion samt bilinspektörer. I vissa fall kan besiktningstekniker hyras in av Polismyndigheten och dessa kommer främst från besiktningsbranschen.

Besiktningstekniker har dock inte något förordnande att på egen hand utfärda något föreläggande. Besiktningstekniker kan inte heller utföra kontroller av kör- och vilotider.

För att effektivisera kontroller på väg bör verksamheten skiljas från ordinarie polisverksamhet och läggas under en särskild enhet inom polisen, som ansvarar för kontroller av den yrkesmässiga trafiken.

Enheten ska ha egen styrning, frikopplad från regioner och lokalpolisområden. Dessutom ska verksamheten styras av en egen budget. Att jämföra med Ekobrottsmyndigheten eller Säkerhetspolisen.

Polisen hårt ansträngd

Polisen är idag hårt ansträngd av det grova våldet och det är därför inte troligt att poliser tas i anspråk för kontroller av den yrkesmässiga trafiken. Dessutom krävs stora utbildningsinsatser för att en polis ska kunna övergå till kontroll av den yrkesmässiga trafiken.

I samband med föreslagen omorganisation ska bilinspektör som tjänstebeskrivning ändras och därmed ges ökad behörighet. Det innebär att dagens tjänst som bilinspektör i praktiken upphör och personal som uppfyller kompetenskraven utbildas till en högre tjänstenivå.

Dessutom ska personalen inneha rättigheter att förhindra fortsatt färd och ha rätten att bruka våld i sin tjänsteutövning.

Kort sagt, personalen i den särskilda enhet som utför kontroller på väg ska ha alla nödvändiga befogenheter i sin tjänsteutövning. För att uppnå detta bör förslagsvis dessa inspektörer skickas på det nyskapade snabbspår för civilanställda som nu tillhandahålls av polisutbildningen.

Detta kommer vi nu i god samarbetsanda diskutera med regeringens företrädare på infrastrukturområdet och justitieområdet. Vår förhoppning är givetvis att nuvarande regering är mer intresserade av att åstadkomma verklig förändring till skillnad från den tidigare socialdemokratiska regeringen.