Det är Diskrimineringsombudsmannen, DO, som har drivit intensivvårdssjuksköterskans fall mot hennes arbetsgivare, Region Västmanland. 

Intensivvårdssjuksköterskan är tillsvidareanställd hos Region Västmanland sedan över ett decennium.

Hon har haft en god löneutveckling de senaste åren, bedömts som ”särskilt yrkesskicklig” och uppmanades även av sin arbetsledare att söka utvecklingsinsatsen ”Morgondagens chef”.

Hon blev antagen och slutförde den.

Inte på plats under pandemin

Parallellt var hon föräldraledig. Först på heltid i drygt ett år, därefter på deltid. Under lönerevisionen 2021 blev sjuksköterskan missnöjd med sitt lönepåslag.

Det låg på 2,8 procent och därmed under genomsnittet på 2,95 procent för samtliga intensivvårdssjuksköterskor i regionen.

När sjuksköterskan ville ha en förklaring fick hon enligt DO veta att hon borde vara nöjd med ett medelpåslag och att arbetsgivaren detta år valt att premiera de personer som ”gjort ett bra jobb” under covid-19-pandemin. 

Det hade sjuksköterskan inte kunnat göra, eftersom hon då var föräldraledig. Därmed anser DO att arbetsgivaren brutit mot förbudet att missgynna föräldralediga.

Svårtolkad lönemodell

Det motsätter sig arbetsgivaren som menar att tolkningen är en missuppfattning.

Anledningen till att den aktuella medarbetaren inte fick lika god löneutveckling under 2021 som året dessförinnan, menar man har att göra med att hon värderades för högt i lönesättningen året innan.

Då infördes en ny modell för lönekriterier som många chefer hade svårt att använda. Intensivvårdssjuksköterskans, liksom flera av henne kollegors, prestationer reviderades därför ner vid lönerevisionen 2021.

Saknar samband med föräldraledighet

I domen, som kom igår onsdag 7 december, väljer Arbetsdomstolen att gå på arbetsgivarens linje. Sjuksköterskan anses ha blivit behandlad på samma sätt som andra i liknande situation.

Att hon inte fick mer i löneökning under 2021 hade inget samband med hennes föräldraledighet, menar AD. 

Arbetsgivaren frikänns därmed och Diskrimineringsombudsmannen ska ersätta Region Västmanland med 202 400 kr för rättegångskostnader.

Behov av vägledning

– Det är givetvis en besvikelse. Vi står fast vi vår bedömning, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, enhetschef på DO och den som varit ombud för intensivvårdsjuksköterskan.

Hon menar att det behövs vägledning i fall som handlar om att bli missgynnad vid föräldraledighet. 

– Vi får in många anmälning som rör det. Bara hittills i år handlar det om runt 60 sådana.

Fakta/ Förbud mot diskriminering

En arbetsgivare får inte missgynna en arbetstagare eller en arbetssökande av skäl som har samband med föräldraledighet. Det framgår av ett förbud som finns i föräldraledighetslagen.

Föräldraledighetslagen är en arbetsrättslig lag som trädde i kraft 1995. Den reglerar rätten till föräldraledighet och rätten till att i vissa fall begära flexibla arbetsformer av omsorgsskäl.

Lagen reglerar även ett förbud mot missgynnande av föräldralediga och arbetstagare som begär flexibla arbetsformer. Förbuden beskrivs i 16 §.