I de fall där arbetstagares liv eller hälsa riskeras har skyddsombudet rätt att omedelbart avbryta arbetet. Uppmärksamheten brukar då bli större, såsom i de fall i Kiruna kommun där lärarbristen ledde till att skolor behövde stängas.

Den allvarliga situationen satte ljuset på skyddsombudens viktiga roll i arbetslivet.

Över 10 000 skyddsombud

När det nya fackförbundet Sveriges Lärare bildas vid årsskiftet kommer vi att ha över 10 000 skyddsombud. Redan nu är dessa ombud en omistlig del av arbetet med de stora utmaningar som finns i skolväsendet.

Alltför ofta ser vi att förskollärares, lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö är bristfällig och att arbetsbelastningen är ohälsosamt hög.

Lärarbristen är i många fall en faktor i detta, och ansvaret vilar tungt på Sveriges nya regering att vidta åtgärder för att stävja den. Skyddsombudens möjlighet att slå larm är livsviktig.
 

Lärare utsatta för hot och våld

Ett annat arbetsmiljöproblem i skolan är det faktum att lärarnas kärnuppdrag ofta trängs undan av andra arbetsuppgifter, såsom överdrivna dokumentationskrav.

Det leder till stress och annan ohälsa, något skyddsombuden har en viktig roll i att påtala.

Det gäller även den allvarliga och utbredda problematiken med lärares utsatthet för hot och våld. Nyligen kunde vi i lärarfacken också visa att åtgärder för att förebygga våldsdåd i skolan allt för ofta lyser med sin frånvaro – till och med när oro kring specifika elever finns.

På en mer generell nivå har vi kunnat konstatera att det i många verksamheter finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att arbetsbelastningsfrågor inte alltid undersöks och följs upp.

Tyvärr visar våra undersökningar också att det inte är ovanligt att skyddsombud i skolans värld upplever att de hindras i sina uppdrag. Närmare vart femte skyddsombud i privat sektor har upplevt detta, medan motsvarande siffra för kommunal sektor är vart tionde skyddsombud. Det är självfallet helt oacceptabelt.

Värdesätter skyddsombuden

Vad som är mer positivt är att flertalet skyddsombud trots allt upplever att relationen till arbetsgivaren inte försämras efter att de tagit på sig uppdraget.

Tvärtom förbättras ofta relationerna. Det är glädjande och tyder på att många arbetsgivare förstår och värdesätter skyddsombudets funktion på arbetsplatsen. 

Att det finns fackliga skyddsombud som obehindrat kan verka för en god arbetsmiljö är centralt för verksamheten i skolor och förskolor. I förlängningen handlar det om att alla barn och elever ska få den undervisning och vägledning de har rätt till – av behöriga lärare och förskollärare och utbildade studie- och yrkesvägledare, som har rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag.

Regionala skyddsombud värdefulla

På fristående skolor är det inte sällan de regionala skyddsombuden som fyller denna funktion. De går in när det inte finns ett lokalt skyddsombud, när det inte finns en skyddskommitté eller när det lokala skyddsombudet behöver stöd av någon annan anledning. De regionala skyddsombuden har ofta erfarenhet från många olika arbetsplatser, något som gör dem till en särskilt värdefull resurs.

Tyvärr har flera partier ifrågasatt de regionala skyddsombudens existens på senare år, bland annat med argumentet att staten lägger för mycket pengar på den verksamheten. Den utredning som arbetsmarknadsutskottet efterfrågadeoch som nu har genomförts visar emellertid att en stor del av den regionala skyddsombudsverksamheten finansieras av olika fackförbund, inklusive lärarfacken.

Oroande med svagare facklig koppling

Det har också påpekats att samtliga partier i det blivande regeringsunderlaget vill se en nyordning där den fackliga kopplingen blir svagare. Detta är oroande.

Regionala såväl som lokala skyddsombud hör till arbetslivets allra viktigaste aktörer.

Vi behöver fler välutbildade skyddsombud som har förutsättningar att agera för en trygg och hälsosam arbetsmiljö.

Det är viktigt årets alla dagar, inte bara i dag.