Att jobba med känslan av att sjuka barn inte får den vård de behöver. Och behöva möta upprörda anhöriga när väntetiderna på akuten blir för långa.

Det är en arbetsmiljö med stor emotionell press, som är verklighet på barnakuten på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, enligt Arbetsmiljöverket.

I ett beslut från juni slår myndigheten fast att Västra Götalandsregionen måste säkerställa en rimlig arbetsbelastning på mottagningen. Om det inte är gjort till den 15 oktober kan regionen krävas på ett vite på 100 000 kronor.

Detta är ett av 44 exempel på hur skyddsombud runt om i landet under januari-augusti i år larmat om en ohållbart pressad arbetsmiljö i vårdyrken inom regionerna.

Arbetet har gått igenom de ärenden från den perioden där skyddsombud bett Arbetsmiljöverket att ingripa mot stress och övertid i vårdyrken, vi har alltså valt bort anmälningar om till exempel dålig luft.

Underbemanning och stress

Bilden upprepar sig i fall efter fall – underbemanning, överbeläggningar, personal med stressymptom och oro för patientsäkerheten.

Janí Stjernström, vice ordförande för Vårdförbundet, tror att den här typen av problem ändå är underrapporterade, att fler skulle kunna kräva åtgärder.

Hon säger att man vädjar till vårdanställdas lojalitet till patienterna när arbetsmiljön pressas och att många väntar med att anmäla för att man in i det längsta hoppas på en lösning i dialog med arbetsgivaren.

– Arbetsgivarna måste förstå att man inte kan skylla på omständigheter som gör att det inte finns personal och sedan fortsätta att ha dålig arbetsmiljö. Sjukvården omfattas av arbetsmiljölagen precis som alla företag, säger hon.

Hon tror att alla regioner har någon verksamhet med sådana här problem, oftast i akutverksamheter som håller öppet dygnet runt.

”Svårt hinna toabesök”

I 11 av de 44 ärendena från januari till augusti finns det just nu aktuella beslut från Arbetsmiljöverket som innebär att regionerna måste åtgärda bristerna, eller betala viten. Det är alltså var fjärde fall, och fler väntar på avgöranden från myndigheten.

Tretton av anmälningarna kommer från Region Skåne, vilket Arbetet tidigare i veckan rapporterat om. Vi har också skrivit om att var femte anmälan gäller psykiatrin.

Men i siffran 44 ingår också en rad ärenden från andra verksamheter runt om i landet. En är barnakuten i Borås. I januari larmade skyddsombuden Arbetsmiljöverket om utmattning och en arbetsbelastning som hindrar raster och toalettbesök. 

De skriver att man saknar kompetens att vårda akut sjuka barn i den omfattning man är ålagd på grund av personalbrist och att erfaren personal sagt upp sig.

I juni tog Arbetsmiljöverket beslutet som refereras i början av texten, med krav på åtgärder.

”Olagligt mycket övertid”

Samma region, Västra Götaland, har även ett viteshot kopplat till Sahlgrenska Universitetssjukhuset hängande över sig. Senast första november ska man ha undersökt om sjuksköterskor där får tillräcklig möjlighet till återhämtning. 

Enligt skyddsombudens uppgifter som kom in till Arbetsmiljöverket i april beordrades flera arbetstagare mer än 300-600 timmars övertid under 2021. Skyddsombuden uppger att verksamheten är för lågt bemannad sedan flera år, att arbetsgivaren kontinuerligt har låtit personal jobba över mer än lagen möjliggör.

Andra aktuella beslut från Arbetsmiljöverket innebär bland annat att Region Västerbotten ska se till att det finns tydliga besked om hur prioriteringar ska göras på medicinkliniken i Skellefteå. Region Uppsala måste se över psykosociala problem på laboratorieavdelningen på Akademiska sjukhuset.

I Skåne har regionen flera liknande krav riktade mot sig, vilket man kan läsa mer om här. I Norrbotten och Stockholm finns också krav om arbetsmiljön inom psykiatrin, vilket Arbetet skrivit om här.

Lista – läget i din region

Så många gånger har skyddsombud i respektive region vänt sig till Arbetsmiljöverket under januari-augusti i år – och begärt att myndigheten ingriper på grund av pressad arbetsmiljö för vårdpersonal

Västerbotten: 3
Stress på medicinkliniken i Skellefteå har lett till åtgärdskrav från Arbetsmiljöverket. Två ärenden om arbetsmiljön på BB/förlossningen har avvisats, inte för att Arbetsmiljöverket bedömt problemen utan för att det gällde frågor myndigheten inte kan bedöma efter en sådan begäran.

Västra Götaland: 7
Arbetsmiljöverket har riktat krav mot Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska så som redovisas i artikeln ovan. Flera andra ärenden, bland annat om vuxenpsykiatrin i Skövde pågår fortfarande.

Kalmar: 3
Bland annat om akuten där sjuksköterskor uppges sluta på grund av hög arbetsbelastning. Ett annat ärende gäller bristande möjligheter till återhämtning för anställda i barnpsykiatrin. Inga krav har ännu riktats från myndigheten mot regionen.

Östergötland: 2
Om universitetssjukhuset i Linköping och medicinkliniken i Norrköping. ”Vårdplatserna är sedan länge fler än bemanningen är beräknad för och kan klara av”, skriver skyddsombuden om Linköping. Båda ärendena är avslutade hos Arbetsmiljöverket. 

Jönköping: 3
Alla tre om press på länssjukhuset Ryhov. ”Många gånger kan de inte ta sina raster, vilket är stressande”, skriver Kommunals skyddsombud om undersköterskorna. Några krav har ännu inte riktats mot regionen, ärendena pågår hos Arbetsmiljöverket.

Värmland: 1
Skyddsombud på hematologiavdelningen på Karlstads centralsjukhus skriver att läget är akut på grund av för lite personal, att anställda går hem med en klump i magen och gråter. Arbetsmiljöverket har ännu inte tagit beslut i ärendet. 

Norrbotten: 2
En anmälan om situationen för barnmorskorna på förlossningen/BB på Sunderby sjukhus och en om BUP i Luleå. För barnmorskorna beskrivs en pressad situation där personal lider av bland annat sömnsvårigheter, huvudvärk och högt blodtryck. På BUP beskrivs en kaotisk situation med underbemanning. Arbetsmiljöverket har riktat krav mot BUP och flaggat för att krav kan komma även om barnmorskornas arbetsmiljö.

Stockholm: 2
Ett ärende om en vuxenpsykiatrimottagning och ett om ambulanspersonal. Skyddsombudet drog senare tillbaka anmälan om ambulansen, med hänvisning till dialog med arbetsgivarna. På vuxenpsykiatrin har Arbetsmiljöverket krävt åtgärder.

Dalarna: 2
Ärendena gäller rättspsykiatrin i Säter och vuxenpsykiatrin i Falun. Från Falun kommer en beskrivning av konstant etisk stress för personalen. Arbetsmiljöverket har inte fattat beslut än.

Uppsala: 6
En anmälan har hittills lett till att myndigheten har krävt åtgärder, det gäller den psykosociala situationen på avdelningar inom akademiska sjukhuset. 

Skåne: 13
I fem fall har Arbetsmiljöverket riktat krav mot regionen. Situationen i Skåne beskrivs närmare här