”Ingen minns när de fick rast senast, kanske en gång eller två i somras?”, skriver skyddsombuden om BUP i Luleå i en anmälan till Arbetsmiljöverket i januari. 

De uppger också att patienter sover på madrasser på golvet i tv- och samtalsrum, med stora fönster mot korridoren. ”Sängarna ryms inte på avdelningen. Det finns ingenstans att äta med patienterna med matstöd”, forsätter beskrivningen.

De flesta sjuksköterskor uppges ha sagt upp sig. Skyddsombuden skriver att det är kaos och inte patientsäkert. 

Kan kosta 800 000

Ett drygt halvår senare, i juli i år, meddelar Arbetsmiljöverket att Region Norrbotten måste åtgärda situationen, annars riskerar de viten på 800 000 kronor.

Senast första oktober ska en första del av åtgärderna vara gjorda.

Arbetet skrev i onsdags om att skyddsombud inom vården i Region Skåne har gått till Arbetsmiljöverket 13 gånger det här årets åtta första månader med ärenden om pressad arbetsmiljö.

För hela landet är motsvarande antal anmälningar 44. Vi har räknat de ärenden som gäller vårdpersonal och stressproblematik i regionernas verksamheter.

Av de totalt 44 anmälningarna gäller 9, alltså drygt var femte, arbetsplatser inom psykiatrin.

”Hög etisk stress”

Utöver anmälan från Luleå handlar även ett ärende från Kalmar om just barn- och ungdomspsykiatrin. I juni bad skyddsombud därifrån Arbetsmiljöverket om stöd. De skriver bland annat att uppsägningar och korttidsfrånvaro har ökat, att personal saknar möjlighet till återhämtning.

I det ärendet har Arbetsmiljöverket ännu inte tagit beslut. Men i tre av nio ärenden har myndigheten krävt åtgärder av regionerna. Det gäller dels BUP i Luleå som beskrivs ovan, men även vuxenpsykiatrin i Trelleborg och en psykiatrisk mottagning i södra Stockholm.

Region Skåne har på sig till sista oktober att möta kraven i Trelleborg, annars kan de krävas på 80 000 kronor. I anmälan därifrån uppges att flera års underbemanning har lett till sjukskrivningar och uppsägningar bland läkarna. ”Den etiska stressen är hög”, uppger skyddsombuden.

Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut att bemanningen ska ses över och att läkarna ska få veta vad de ska prioritera bort när tiden inte räcker.

Extrapass nödvändiga

På mottagningen i Stockholm har anställda rapporterat om bland annat ensamarbete, hot, våld och stress. Arbetsmiljöverket har krävt att regionen riskbedömer ensamarbete senast 22 december i år, annars kan den krävas på 50 000 kronor i vite.

I anmälan från Stockholm sägs att ökade sjuktal har gjort att övriga medarbetare bokas in för ytterligare arbetspass.

Den situationen återkommer i flera ärenden. Arbetsmiljöverket skriver i sitt beslut om BUP i Luleå att 75 procent av arbetspassen i mars bemannades genom att ordinarie personal jobbade extra.

Från rättspsykiatrin i Säter i Dalarna kom i augusti en begäran om insatser från Arbetsmiljöverket. Skyddsombudet konstaterar att sjuksköterskor måste jobba övertid regelbundet för att uppnå minimal personalstyrka, då det råder ständig brist.

643 timmars övertid

Inom Region Dalarna finns också ett ärende om vuxenpsykiatrin i Falun. Skyddsombuden beskriver svåra stressymptom och efterfrågar konkreta svar på hur personalen ska prioritera.

Arbetsmiljöverket meddelade i juli att man överväger att rikta krav mot regionen, i beskedet skriver myndigheten: ”Den onda cirkeln av resursbrist har resulterat i att flertalet sjuksköterskor har sagt upp sig med det uppenbara resultatet att verksamheten enbart ökar hastigheten i den nedåtgående spiralen.”

Två gånger har skyddsombud från psykiatrin i Skövde också vänt sig till Arbetsmiljöverket om arbetsbelastningen. Det ena ärendet är avslutat utan några krav mot regionen, det andra pågår.

Det nionde fallet från psykiatrin kommer från Region Skåne där skyddsombudet vill att Arbetsmiljöverket testar om det har skett brott mot arbetstidslagen. En medarbetare arbetade så mycket som 643,7 timmars övertid under 2021, ytterligare fem personer jobbade över mer än 400 timmar.