Idag presenteras en ny forskningsrapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap på Prideveckan i Stockholm, med fokus på HBTQ-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö.  

– HBTQ-personer har både positiva och negativa upplevelser från sina arbetsplatser. Men det finns vissa riskfaktorer. Om arbetsplatsen är väldigt heteronormativ ökar risken för trakasserier och mobbning, säger Sara Andersson som är postdoktor och lärare på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och en av författarna till rapporten.

Transpersoners arbetsmiljö

I ett heteronormativt klimat tas det för givet att alla är heterosexuella. Andra sexuella läggningar uppfattas som något avvikande.

Sara Andersson
Sara Andersson är en av författarna till rapporten från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

– Det kan märkas i samtalen på arbetsplatsen, att kollegorna till exempel kommenterar eller ställer väldigt privata frågor till någon som är öppet homosexuell. Det kan också vara en enkel sak som att chefen skickar mejl om en fest och skriver ”ta med man eller fru!”, alltså att arbetsgivaren använder ett väldigt köns- eller heteronormativt språk, säger Sara Andersson.

Hon och de andra forskarna har på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap gjort en stor genomgång av den forskning som finns om HBTQ-personers arbetsmiljö. Dessutom har de gjort en helt ny studie av hur arbetsmiljön ser ut för transpersoner i Sverige.

Forskarna intervjuade 20 personer med transerfarenhet och skickade ut en enkät som 85 personer svarade på. Många i studien hade varit med om diskriminering, framför allt trakasserier i olika former.

De drabbades också av mikroaggressioner på arbetsplatsen i form av bland annat kommentarer, olämpliga frågor och skämt på deras bekostnad.

Den största riskfaktorn var brist på kunskap.

Sara Andersson

– Intervjupersonerna efterfrågade bättre kunskap om transfrågor på sina arbetsplatser. En majoritet av de vi intervjuade sa att den största riskfaktorn var brist på kunskap och att det inte utbildas i transfrågor, säger Sara Andersson.

Viktigt med tydligt stöd

Det finns inte mycket svensk forskning om hur bisexuella upplever sitt arbetsliv, men den internationella forskningen – som också är sparsam – visar att de upplever mer kränkningar och mobbning på arbetsplatsen än homosexuella.

En studie gjord i flera olika länder visade att bisexuella upplevde att de inte ansågs vara pålitliga eller värda att befordra, vare sig av homosexuella kollegor eller av ledningen. Men det är svårt att dra några slutsatser kring varför bisexuella upplever mer diskriminering på arbetsmarknaden än homo- och heterosexuella, eftersom det inte finns så mycket forskning som tittat särskilt på deras erfarenheter, enligt Sara Andersson.

För transpersoner kan det handla om att kollegor går in och säger till om någon nämner dem vid fel kön.

Sara Andersson

För att arbetsmiljön ska fungera bra och vara inkluderande för HBTQ-personer är det viktigt att chefer och arbetskamrater visar stöd. Finns inte det stödet så är det en riskfaktor för trakasserier och mobbning, visar forskningen.

– För transpersoner kan det handla om att kollegor går in och säger till om någon nämner dem vid fel kön. Den sortens stöd är väldigt viktigt för personer med transerfarenhet, eller personer som är icke-binära.

Inkludering i machokultur

De intervjuade transpersonerna menade att det också behövdes större förståelse från arbetsgivare och kollegor om praktiska omständigheter, när någon till exempel genomgår en könsbekräftande behandling och behöver vara ledig mer från jobbet.

För alla HBTQ-personer är det viktigt med ett tydligt likabehandlingsarbete, där det finns en policy och arbetsgivaren strävar efter en arbetsmiljö där alla inkluderas – även utifrån andra aspekter, som kön och etnicitet.

Arbetsgivaren måste jobba med frågorna hela tiden, även när det inte är Pride.

Sara Andersson

– Vi såg både i kunskapsgenomgången och i studien av transpersoner att det kan vara svårare att känna sig helt inkluderad om det är en machokultur på arbetsplatsen, även om en del rapporterade liknande svårigheter på kvinnodominerade arbetsplatser, säger Sara Andersson.

Slutligen: Prideflaggor på jobbet – är det en bra idé?

– En del tycker det ger en känsla av inkludering. Men det räcker förstås inte med en flagga. Arbetsgivaren måste jobba med frågorna hela tiden, även när det inte är Pride.

HBTQ

HBTQ är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera.

Homosexuell är en person som blir kär i och/eller attraherad av någon av samma kön.

Bisexuell är en person som blir kär i och/eller attraherad av andra människor oavsett deras kön, eller i fler än ett kön.

Transpersoner har en könsidentitet och/eller ett könsuttryck som inte stämmer med det juridiska kön man tilldelades när man föddes. Att vara transperson innebär att man bryter mot normer kring könsidentitet/könsuttryck och identifierar sig med uttrycket trans. Det har inget med sexualitet att göra.

Queer brukar stå för att man bryter mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer. Det kan också betyda att man inte vill eller kan definiera sitt kön eller sin sexuella läggning.

I samlingsnamnet HBTQI står I:et för intersexpersoner. Det är när kroppen man fötts med bryter mot normer kring kön, på grund av olika diagnoser och tillstånd, och säger inget om en persons sexuella läggning.