Oro är information

Uttrycker många oro? Lyssna och se det som viktig information till dig som chef. Du behöver agera.

Bekräfta oron

Normalisera och bekräfta oron. Den är normal, särskilt vid kris. Om oron tar över är det dock viktigt att ni, och du som chef, söker hjälp för att hantera det.

Ge mycket info

Led tryggt, visa omsorg och medkänsla och ge mycket, tydlig information. Det skapar lugn vid kriser.

Fokusera på lugn

Prata inte för mycket, fokusera på att skapa lugn och trygghet. Debriefing, att i grupp gå igenom något svårt som hänt i direkt anslutning till en krissituation är en tveksam metod som ibland kan vara direkt skadlig.

Avsätt tid – men våga bryt!

Avsätt tid för oron, men bryt sedan för annat. Påminn om varför arbetet är viktigt och att medarbetare är värdefulla som genomför det. Ha dock förståelse för att prestationerna kanske inte ligger på topp i perioder med mycket oro.

Så kan du stötta en kollega i kris