Vad är civilplikt?

Civilplikt är en civil motsvarighet till värnplikt. Den som gör lumpen som civilpliktig ska inte strida utan kan till exempel vara krigsplacerad inom civilförsvaret som räddningsman, sanerare, brandman på flygplatser eller utbildas för att säkerställa elförsörjning.

Finns inte civilplikt redan?

Jo, men den finns, men är vilande. Ingen har utbildats till civilplikt sedan 2008. Plikten upphör också när den civilpliktiga fyller 47 år, så det finns inte många civilpliktiga kvar i dag. Regeringen ger nu Myndigheten för samhällsberedskap MSB i uppdrag att aktivera civilplikten. Myndigheten ska redovisa sitt arbete 1 mars.

Vilka ska omfattas av civilplikten?

I ett första skede ska personer med räddningstjänstkompetens som inte arbetar i kommunal räddningstjänst idag identifieras. I ett senare skede kan kan även civil värnplikt komma ifråga igen.

Vilken ålder gäller för civilplikt om det blir krig?

Ja. I Sverige finns den så kallade totalförsvarsplikten. Vid risk för krig måste alla mellan 16 och 70 år bidra. Det finns tre sorters plikt: allmän tjänsteplikt, civilplikt och värnplikten.

Vem bestämmer vad jag ska göra?

Om du inte omfattas av värn- eller civilplikt ska du ändå utföra uppgifter som stöttar samhället. Det kan handla om att köra vattentransporter, ta hand om barn eller laga mat. Det är Arbetsförmedlingen som ska matcha din kompetens mot samhällets behov. 

Vad gäller för värnplikt?

Den som har grundutbildning som värnpliktig, eller har annan militär utbildning, kan bli krigsplacerad för militärt arbete och blir kallad till ett förband.

Har offentligt anställda särskilda plikter?

Ja, runt 180 000 av totalt 1,4 miljoner anställda i kommuner, regioner och myndigheter har en krigsplacering i sin tjänst, enligt en uppskattning från Plikt- och prövningsverket. Det handlar om civila och inte militära krigsplaceringar.

Vad är civil krigsplacering?

I fredstid är det främst en planeringsåtgärd. Om regeringen meddelar om höjd beredskap, avgör arbetsgivaren var de krigsplacerade behövs bäst för att hålla samhället igång och var de ska inställa sig. Du ska inte hantera vapen som civilt krigsplacerad.

Hur vet jag om jag är krigsplacerad?

Du ska ha fått ett besked, helst i anställningskontraktet. Men även om du inte fått det, kan du bli krigsplacerad under din anställning. Krigsplaceringar gäller såväl fast som tillfälligt anställda.

Får jag vägra?

Nej. Om du motsätter dig krigsplacering ”torde” det inte utgöra grund för uppsägning, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Men den som inte fullgör sina skyldigheter vid behov kan dömas till böter eller fängelse. Om du är föräldraledig eller sjukskriven får du dock fortsätta att vara det även vid höjd beredskap. 

Larm att ha koll på

Beredskapslarm: Regeringen meddelar om landet, eller delar , går in i höjd beredskap. Meddelandet går ut i radio och tv. Vid högsta beredskap, det vill säga vid krigsfara, går ett utomhuslarm. Signalen ljuder i 30 sekunder, gör uppehåll i 15 och håller på i fem minuter. Då ska man så fort som möjligt sätta på P4.

VMA, viktigt meddelande till allmänheten: Även känt som Hesa Fredrik, larmar om bränder, utsläpp och störningar. För att utomhuslarmet ska ljuda ska det ha hänt något väldigt allvarligt. Vanligast är annars att VMA meddelas via radio och tv. Signalen pågår i 7 sekunder, uppehåll i 14. Detta upprepas 6 gånger.

Flyglarm: Om försvaret upptäcker hotande flygangrepp används flyglarm. Det är korta stötar under en minut. Då ska man direkt uppsöka skyddsrum.