Under 2000-talet har villkoren i sjukförsäkringen förändrats gång på gång. Det har satt spår i både sjukfrånvaron och människors förtroende för försäkringen, något som fackförbundet Forena uppmärksammade i en rapport i januari.

Men även Försäkringskassans sätt att handlägga sjukförsäkringen spelar roll. Hur detaljerade villkoren för sjukpenning än är finns alltid ett visst utrymme för den enskilde handläggarens bedömning.

Ett exempel på det är att sjukfrånvaron började sjunka efter toppnoteringen 2003, trots att villkoren inte hade skärpts. Av allt att döma spelade förändrade attityder och förändrad handläggning in.

Inte harmonisk kontakt med FK

I en opinionsundersökning om sjukförsäkringen som undersökningsföretaget Novus har gjort på uppdrag av Forena svarar en majoritet av de sjukskrivna att de har fått ett ”trevlig bemötande” i kontakten med Försäkringskassan.

På frågan om det har varit krångligt att få sin sjukskrivning godkänd är det något fler som svarar nej (47 procent) än ja (41 procent).

Men för många är kontakten med Försäkringskassan långt ifrån harmonisk. Närmare varannan person som har varit sjukskriven det senaste året har varit ”ängslig eller orolig” i kontakten med myndigheten.

En inte så liten minoritet av de tillfrågade i undersökningen, 15 procent, har till och med varit rädda att ta kontakt med Försäkringskassan.

Och ungefär lika många, 16 procent, har någon gång gråtit efter att ha varit i kontakt med myndigheten (varav 3 procent under det senaste året, och 13 procent för längre än ett år sedan).

41 procent uppger dessutom att de känner någon som de tycker har blivit orättvist behandlad av Försäkringskassan under det senaste året.

Sverige har bra sjukförsäkring

Samtidigt som förtroendet sviktar för både för själva sjukförsäkringen och Försäkringskassans handläggning anser de yrkesverksamma att det är viktigt att Sverige har en bra sjukförsäkring: Nio av tio tycker att den ska vara ”en av EU:s bästa”.

Närmare sex av tio (56 procent) kan tänka sig att betala mer, om de vet att pengarna går ”till en mer trygg sjukförsäkring”.

Undersökningen ingår i Forenas rapport om sjukförsäkringen, som är den sista i en serie rapporter om det svenska välfärdssystemet.

Komplicerad sjukförsäkring

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef vid Forena, har arbetat med rapportserien sedan 2018 och slagits av hur komplicerad sjukförsäkringen har blivit.

– Förr fanns helt enkelt ”sjukpenning”. Nu finns hela tio olika ersättningar inom sjukförsäkringen, beroende på diagnos, hur länge du har varit sjuk och andra faktorer. Det är inte bra om vi vill ha en likvärdig och rättssäker försäkring, säger Håkan Svärdman.

Håkan Svärdman tycker att politikerna bör fundera över en reform där de olika ersättningarna – sjukpenning på normalnivå, sjukpenning på fortsättningsnivå, förebyggande sjukpenning och så vidare – ersätts med en.

– Och så måste de som blir sjuka äntligen få rehabilitering. Där har vi vårt mest radikala förslag: en särskild rehabiliteringsförsäkring som arbetsgivarna skulle bli skyldiga att teckna.

Fotnot: Novus genomförde opinionsundersökningen på uppdrag av Forena under perioden 24 september – 6 oktober 2021. Frågorna har besvarats av 1 034 yrkesverksamma personer i åldrarna 18 – 79 år. Frågan ”var du ängslig eller orolig i kontakten med Försäkringskassan?” besvarades endast av personer som uppgivit att de varit sjukskrivna minst 14 dagar under det senaste året. De utgjorde omkring 10 procent av samtliga intervjuade. Övriga frågor som refereras i artikeln har besvarats av samtliga svarande.