Befolkningstillväxten är i grunden bra för Sverige. Den innebär fler jobb, mer skatteintäkter och fortsatt regionförstoring. Men det finns en baksida.

Att mycket behöver byggas på kort tid skapar möjligheter för lycksökare som inte har i samhällsbyggnadssektorn att göra.

Att regeringen i dag fattat beslut om en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet är därför något som vi välkomnar. För mer behöver göras.

Nolltolerans mot fusk

Byggföretagen har nolltolerans mot alla former av medvetet fusk och svartarbete. Det ska vara ordning och reda i alla led. Därför är sund konkurrens ett av våra prioriterade fokusområden.

Vi har verkat för lagstiftning om personalliggare, arbetsgivardeklaration på individnivå och anmälningsplikt när man ska utföra arbete i Sverige.

Vi har också implementerat ID06 – byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på våra arbetsplatser.

Att få bort oseriösa aktörer från branschen är en ödesfråga för att kunna bygga Sverige bättre. Det är fuskarna som ska bekämpas, inte den fria rörligheten

Catharina Elmsäter-Svärd

För att främja den sunda konkurrensen måste de schyssta företagens position på marknaden försvaras. Kontrollverksamheten från våra myndigheter behöver förstärkas, utan att för den sakens skull lägga ytterligare bördor på seriösa byggare.

Ökade administrativa bördor missgynnar företagande, investeringsvilja och risktagande. Varje åtgärd som vidtas för att motverka fusk och skatteundandragande ska vara effektiv och proportionell. Kostnader med förslagen måste vägas mot den potentiella nyttan med åtgärden. 

Exploatering stort problem

Vi ser tyvärr hur exploateringen av arbetskraft förblir ett stort problem hos den oseriösa delen av samhällsbyggnadssektorn.

Byggföretagen är särskilt bekymrande över problemen med arbetslivskriminalitet och arbetskraftsexploatering – där i första hand utländsk arbetskraft drabbas.

Vi kommer aldrig att kompromissa med människovärdet. Att få bort oseriösa aktörer från branschen är en ödesfråga för att kunna bygga Sverige bättre. Det är fuskarna som ska bekämpas, inte den fria rörligheten.

Ska inte skyddas med sekretess

Därför vill Byggföretagen se nya och starkare åtgärder för att slå tillbaka arbetskriminaliteteten:

  • Arbetslivskriminalitet ska inte skyddas med sekretess. Nuvarande sekretessregler hindrar myndigheter att delainformation med varandra. Det motverkar transparens, insyn och kontrollmöjligheter, som är grunden för sund konkurrens och säkra affärer.
  • Arbetsplatskontroller och informationsutbyte mellan myndigheter behöver effektiviseras. Öka antalet riktade satsningar på kompetens inom berörda myndigheter.
  • Prioritera effektiv uppföljning av befintliga regelverk. Det finns i dag ett bra grundläggande ramverk för att bekämpa oseriösa aktörer. Problemet är att myndigheterna saknar resurser att göra de uppföljningar som krävs. Det är betydligt viktigare att få det befintliga regelverket att fungera effektivt än att införa ytterligare pålagor som inte efterfrågas av branschen.

De kommande åren behöver Sverige bygga många bostäder, arbetsplatser, förskolor och vägar däremellan. Det är något som vi välkomnar. Men det ska byggas av schyssta byggföretag.