Hamnarbetarförbundet har kollektivavtal med Sveriges hamnar. Men det har även Transport.

Efter en lång konflikt i Göteborgs hamn slog Arbetsdomstolen i höstas fast att Hamnarbetarförbundet enligt lag har vissa rättigheter. De får vara med och mbl-förhandla om schemaläggning och förbundets skyddsombud ska vara med i riskbedömningar. Men de har inte rätt att sitta med och förhandla fram själva arbetstidsschemana. Den rätten har Transport, eftersom deras avtal tecknades först.

Arbetsdomstolens beslut kan inte överklagas. Nu har Hamnarbetarförbundet i stället vänt sig till Europadomstolen.

– Vår rättsutredning visade att det finns flera delar i domen som rimmade illa med Europakonventionen och fackliga fri- och rättigheter och rätten till en opartisk rättegång. Därför bestämde vi oss att gå vidare med detta, säger vice ordförande Erik Helgeson i en inspelad kommentar på förbundets hemsida.

Vill pröva föreningsfriheten

Förbundet hoppas få prövning i två frågor. Den första handlar om att Sverige bryter mot föreningsfriheten när förbundet inte får företräda sina medlemmar.

Enligt Europakonventionen ska alla ha rätt att bilda och ansluta sig till fackliga organisationer och förhandla genom dem kollektivt. Men man ska också ha reell möjlighet att reglera sina egna arbetsvillkor genom en sådan organisation.

– Där brister den svenska modellen. Vi har ju gjort precis allt det där men Arbetsdomstolens praxis innebär att vi inte har möjlighet att förändra våra medlemmars arbetsvillkor, även om vi är majoritetsorganisation på arbetsplatsen eller i branschen, säger Erik Helgeson i den inspelade kommentaren.

Den andra frågan handlar om att Hamnarbetarförbundet anser att det finns en jävsituation i Arbetsdomstolen. Detta eftersom Arbetsdomstolens ledamöter till stor del är utsedda av arbetsgivarorganisationerna och de tre stora fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco.

– I det här fallet har man inte olika intressen som ska vägas mot varandra utan man har ett gemensamt intresse som står i motsats till vårt, säger Erik Helgesson.

Tidigare motparterna avvaktar

Klagan till Europadomstolen riktar sig mot svensk lagstiftning men om den skulle tas upp till prövning skulle det kunna få konsekvenser för parterna i hamnkonflikten i Göteborg.

Vad ser ni att det skulle få för konsekvenser om Europadomstolen prövar frågan och ger Hamnarbetarförbundet rätt?
”Det är alldeles för tidigt att spekulera kring innebörden av en eventuell dom. Det är svenska staten som är bunden av Europakonventionen och som i så fall har att ta ställning till domslutet. Först måste prövningstillstånd ges”, svarar Johan Grauers, förhandlingschef Sveriges hamnar, i ett mejl till Arbetet.

Inte heller Transport vill kommentera i dagsläget. ”Vi avvaktar och ser vad utfall blir och vill inte spekulera i något innan eventuella förändringar är fastställda” skriver pressavdelningen i ett mejl till Arbetet.

Vad är Europadomstolen?

Den som anser sig kränkt ska i första hand vända sig till svensk domstol eller myndighet, exempelvis Arbetsdomstolen. När ett mål prövats till högsta instansen kan den som klagar gå vidare till Europadomstolen.

Europadomstolens uppgift är att avgöra om en medlemsstad har kränkt någons rättigheter enligt Europakonventionen, den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna som är svensk lag sedan 1995.