Arbetsdomstolen svarade på onsdagen på viktiga frågor om vilka fackliga rättigheter det kollektivavtal som Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar tecknade förra året ger.

– Den här domen innebär att vårt avtal har fått ett sämre värde än vi hoppades på, säger Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson i en inspelad kommentar på förbundets hemsida.

– Beskedet från Arbetsdomstolen är välkommet och bekräftar att den svenska modellen står stark även när den utsätts för prövningar som dessa, säger däremot Joakim Ärlund, vice vd på arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Hamnarbetarförbundets omtvistade kollektivavtal gäller i hamnar där också Transport, sedan tidigare, har avtal för samma typ av jobb. Hamnarbetarförbundets avtal är i stort sett likalydande med Transports.

Det stod från början klart att Transports avtal har visst företräde för att det fanns först.

Men det var också tydligt redan förra året att fack och arbetsgivare hade olika förväntningar på vilket värde det nya avtalet ändå skulle få.

Nu har Arbetsdomstolen kommit med en dom som ger besked på en rad punkter. I sak prövas hur APM Terminals i Göteborgs hamn förhållit sig till Hamnarbetarförbundet vid schemaändringar.

Beskeden i domen kan delas upp i tre delar:

1. Hamnarbetarförbundet saknar rätt att sitta med och förhandla fram lokala arbetstidsscheman som kommer att gälla även deras medlemmar. Det står visserligen i kollektivavtalet att sådana scheman, vid behov av skiftarbete, ska tas fram i lokal överenskommelse mellan parterna. Men domstolen slår fast att rätten att göra dessa överenskommelser i praktiken tillfaller Transport, för att deras avtal tecknats först.

2. Däremot måste arbetsgivaren, enligt lagen, mbl-förhandla schemaläggningen med Hamnarbetarförbundet i och med att de har kollektivavtal. De förhandlingarna ger dock inte alls samma inflytande som att sitta med vid förhandlingsbordet när själva överenskommelsen tas fram, även om facket får en chans att framföra synpunkter.

3. Hamnarbetarförbundets skyddsombud ska vara med i arbetet med riskbedömning och riskanalys inför schemaändringar. Det är en lagstadgad rättighet som följer av att kollektivavtal finns.

APM Terminals döms att betala skadestånd på sammanlagt 125 000 kronor för brott mot andra och tredje punkten.

Företaget mbl-förhandlade inte schemat med Hamnarbetarförbundet och kallade endast Transports skyddsombud till möte om riskbedömning och riskanalys.

Bitvis fick alltså facket rätt och det är rättigheter som de fått i och med sitt kollektivavtal.

Men principiellt viktigast för båda parter var den första punkten – rätten att, enligt kollektivavtalet, sitta med och ta fram lokala överenskommelser. Den frågan förlorade facket helt.

– Det här är inte bra och inget vi långsiktigt kan leva med, säger Erik Helgeson i Hamnarbetarförbundets kommentar.

Joakim Ärlund på Sveriges Hamnar välkomnar i stället bekräftelsen på hur Transports förstahandsavtal och Hamnarbetarförbundets andrahandsavtal skiljer sig åt:

– Skillnaden är att andrahandrahandsavtalet inte ger inflytande över anställningsvillkor eller lokala avtal i hamnarna eftersom detta uteslutande regleras i vårt förstahandsavtal med Transportarbetareförbundet, helt i linje med den svenska modellen.

Att Arbetsdomstolen skulle få avgöra värdet av Hamnarbetarförbundets avtal var väntat. 

Arbetsgivarna ville slå fast redan i överenskommelsen förra året att rätten att förhandla lokala avtal endast gäller facket med förstahandsavtal. Hamnarbetarförbundet skrev inte på förrän den meningen strukits, men var medvetna om att det kunde komma att leda till avgörande i domstol.

När domstolen nu går på arbetsgivarens linje återstår att se hur Hamnarbetarförbundet hanterar situationen.

Nästa vecka löper deras nuvarande kollektivavtal ut och kan sedan sägas upp med sju dagars varsel av båda parter.

Erik Helgeson säger i den inspelade kommentaren att man dels kommer överväga att gå vidare till Europadomstolen eller ILO, dels fundera över vad det är värt att teckna avtal i fortsättningen. 

Hamnarbetarförbundet har i många år tidigare organiserat hamnarbetare utan att ha kollektivavtal.

När avtal skrevs förra året hade läget i Göteborgs hamn varit infekterat en längre tid. Både fack och arbetsgivare hade tagit till stridsåtgärder.

Situationen hamnade i centrum för en debatt om vad fack ska ha för rätt att rikta konfliktåtgärder mot arbetsgivare som redan har avtal för samma typ av arbete med annat fack, i det här fallet Transport.

Senare begränsades den rätten i lag. Om Hamnarbetarförbundet nu återgår till avtalslöst tillstånd är deras handlingsutrymme därmed ändrat jämfört med tidigare, då den nya lagen begränsar rätten att ta till konflikt i och med arbetsgivarnas avtal med Transport.