Det var i går, måndag, som Sveriges radios Ekot avslöjade Försäkringskassans planer. Myndigheten har i dagarna fattat ett beslut om att utreda sin egen hanteringen av sjukförsäkringen.

Detta efter hård kritik mot det kraftigt ökade antalet avslag under de senaste åren.

Arbetet har tagit del av utredningsuppdraget som den 1 februari beslutades av Nils Öberg, generaldirektör på myndigheten.

I uppdraget bekräftas en av kärnpunkterna i den kritik som ofta riktas mot myndigheten. Att sjukpenningtalet sedan länge ”varierat över tid på ett sätt som inte kan förklaras av regelverket”.

Man slår fast att tillämpningen av lagen blivit ”mer strikt” i flera olika omgångar.

”Variationerna reser frågor om Försäkringskassan över tid har en god förmåga till en stabil intern styrning, uppföljning och kontroll av sjukförsäkringen och på vilket sätt den förankras i gällande rätt”, skriver myndigheten vidare.

Följden av variationerna blir, enligt Försäkringskassan, att socialförsäkringen ”riskerar att förlora i legitimitet”

Man betonar också att en rad studier visat att handläggare på myndigheten upplevt sig detaljstyrda.

”En konsekvens av detta är att enskilda medarbetares möjligheter att använda sin erfarenhet och sitt professionella kunnande varit för små.”

Man behöver skapa mer tillit till handläggarnas förmåga att tillämpa sitt eget område, enligt beslutet. Särskilt i mer oklara fall där beslutet inte är självklart, ”vilket ofta är fallet i ärenden om sjukförsäkringsförmåner”.

Mot den bakgrunden behövs nu ”en bred och förutsättningslös genomlysning av Försäkringskassans förvaltning av sjukförsäkringsförmånerna”.

Genomlysningen ska omfatta hela Försäkringskassans verksamhet som har anknytning till sjukförsäkringen.

Bland annat ska man utreda hur myndigheten styrs på alla nivåer, också rättsligt, samt hur man utför sina kontroller och uppföljningar.

Först ska man göra en ”nulägesbeskrivning och kartläggning” och sedan återkomma med förslag på åtgärder. Eventuella förändringar av organisationen ska genomföras under 2022, enligt beslutet.