Kan arbetsgivare inom offentlig sektor tvinga anställda att vaccinera sig?

Inom offentlig sektor är utgångspunkten att den kroppsliga integriteten är skyddad genom regeringsformen. Undantag kan göras genom lag om inskränkningen tillgodoser ett godtagbart ändamål och ingreppet står i proportion till det ändamål som ska uppfyllas. Specifika procedurregler gäller för antagandet av sådan lag, vilket visar hur allvarligt lagstiftaren ser på den här typen av undantag.

Har offentliga arbetsgivare rätt att omplacera personal som inte vaccinerar sig?

Eftersom möjligheten att omplacera ligger inom arbetsledningsrätten är det tänkbart att det kan ske. Normalt ställs inte krav på att arbetsgivaren ska ha vissa godtagbara skäl för en omplacering. Är förutsättningarna sådana att godtagbara skäl krävs är det oklart om vaccinationskrav utgör ett godtagbart skäl. 

Om en anställd inte kan omplaceras, kan den då bli uppsagd på grund av arbetsbrist?

När det gäller den offentliga sektorn är det svårt att tänka sig att det inte går att omplacera en person.
För att säga upp på grund av arbetsbrist är utgångspunkten att arbetsgivaren måste ha vidtagit åtgärder kopplade till verksamheten för att arbetsbristsituationen ska ha uppstått. Att genomföra en omorganisation som bygger på att bara vaccinerade ska få arbete känns tveksamt. Men det innebär inte att det är omöjligt.

Hur ser det ut i den privata sektorn?

Arbetsdomstolen har utvecklat en avvägningsnorm för skyddet av den personliga integriteten, där man väger arbetsgivarens intresse av att vidta en viss åtgärd mot ingreppets nivå av integritetskränkning. Men enligt min bedömning är ett vaccinationskrav en väldigt ingripande åtgärd. Det krävs oerhört starka skäl för att kunna motivera ett sådant krav.

Vad händer om en arbetsgivare ändå ställer det kravet?

Är arbetstagaren medlem i facket är det naturligt att först kontakta facket. I annat fall kan den arbetstagare som uppfattar kravet som integritetskränkande vägra att genomföra det. Om vägran resulterar i en sanktion från arbetsgivaren måste arbetstagaren helt enkelt ta saken till domstol.

Kan en arbetsgivare kräva att en arbetssökande ska vara vaccinerad?

Inom den privata sektorn är integritetsskyddet för arbetssökande svagt och oklart, det är generellt en lucka inom svensk rätt. Utgångspunkten är att arbetsgivaren har fri anställningsrätt och kan ställa krav på vilka typer av intyg som helst. I Europakonventionen, som har ställning som svensk lag, ingår skydd för privatlivet. Men i vilken mån den skulle kunna tänkas träda in och ge ett visst skydd mot den typen av integritetsintrång är oklart.  

Vikarie eller timanställda – har arbetsgivare rätt att välja bort eller inte förlänga med anställda som inte vaccinerat sig?

Inom offentlig sektor kan man tänka sig att det skulle anses stå i strid med andemeningen i regeringsformen, men det finns väldigt många privata vårdgivare i dag och där är läget oklart. Det är en del av hela problematiken kring behovsanställda. Den frågan skulle kunna aktualiseras och det vore oerhört intressant att få den prövad.

Tror du att vi kommer att få se vaccinationskrav på svensk arbetsmarknad?

Jag tror inte det och hoppas inte det. Det verkar som att arbetsgivarna inte är så intresserade av att få ställa det kravet, men vi får se.