Sex företag på sex orter är varslade om strejk. Den bryter ut i en första del den sjuttonde november och utökas den nittonde om inte HRF och Visita då enats om nytt kollektivavtal för hotell- och restaurangbranschen.

Konflikten handlar dels om löner, dels om anställningstrygghet.

Rörande löner är parterna eniga om att man ska följa nivån i industrins avtal som tecknades i slutet av förra veckan, men det råder oenighet om vad det innebär i praktiken.

HRF skriver i ett pressmeddelande att Visita har vägrat gå med på de löneökningar som industrin har satt.

– Anställda i besöksnäringen, som burit besöksnäringen med risk för egen hälsa under pandemin, måste få tryggare anställningsförhållanden och löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden, säger förbundets ordförande Malin Ackholt.

Arbetsgivarna på Visita skriver i sitt pressmeddelande i stället att de ställer sig bakom industrins normerande roll och accepterar den kostnadsökningen, trots att det är ”en mycket bekymmersam nivå”.

Visita menar att HRF ställer krav utöver detta.

– När HRF kräver mer än övriga arbetsmarknaden är det att sparka på en näring som redan ligger, kommenterar organisationens vd Jonas Siljhammar.

De skilda bilderna beror på att fack och arbetsgivare har olika uppfattningar om industrins avtal.

Klart är att de avtalen innehåller kostnadsökningar på 5,4 procent på 29 månader. Facket menar att en särskild låglönesatsning, riktad mot löner på under 26 100 kronor i månaden, ska komma utöver de 5,4 procenten.

Arbetsgivarnas uppfattning är att även den satsningen ska rymmas inom procentsatsen.

Samma oenighet är en orsak även bakom Handels strejkvarsel som lades i onsdags. Som Arbetet tidigare rapporterat finns inget enhälligt svar heller från industrins parter.

I avtalsrörelsen 2017 innehöll industrins avtal en låglönesatsning som var konstruerad på samma sätt som årets. Även då uppstod i flera branscher oenighet om hur den skulle beräknas.

Är det olyckligt att industrin har satt ett märke som kan tolkas olika i år, på samma sätt som 2017?

– Jag skulle uttrycka det så att det är olyckligt att arbetsgivarsidan inte följer det som industrin är överens om, svarar Malin Ackholt.

Men arbetsgivarna i industrin säger också att låglönesatsningen ryms inom 5,4 procent?

– Men vår bild är att förbunden inom industrin har uppfattningen att låglönesatsningen ligger därutöver och vi följer den samordning vi har inom LO-familjen.

Även otrygga anställningar är en orsak till varslet. Malin Ackholt säger att det finns ett stort överutnyttjande av mertid i branschen.

– Det gör att arbetsgivarens flexibilitet blir ett problem för våra medlemmar, att man faktiskt inte vet om man får jobba så mycket en månad så att man kan försörja sig.

Hon säger att facket har föreslagit lösningar som på sikt skulle ge högre fastställd sysselsättningsgrad.

Hotell- och restaurangnäringen har varit hårt drabbad av coronakrisen.

– Att mitt under den värsta krisen någonsin hota med strejk är totalt ansvarslöst och ökar risken att fackets medlemmar inte har något jobb att komma tillbaka till, säger Visitas vd Jonas Siljhammar.

– Jag har full förståelse för att vi har och har haft en speciell situation i vår bransch. Men det är ju så att när vi jobbar med samordningen, på båda sidorna, lägger vi den på en nivå som hela arbetsmarknaden ska klara och det har vi utgått från i det här läget, säger Malin Ackholt.

HRF:s varsel innebär total arbetsnedläggelse för alla anställda inom kollektivavtalsområdet på berörda företag. Samtidigt har varsel lagts om blockad mot alla nyanställningar, inhyrning av personal samt mer- och övertid på hela avtalsområdet.

Två av de företag som kan tas ut i strejk den 19 november är Grand Hotel i Stockholm och Gothia Towers i Göteborg.

Arbetet intervjuade i januari 2019 ordförande för Gothia Towers HRF-klubb Simon Karlsson, läs den intervjun här.

Blockaden gäller samtliga arbetsplatser i landet som omfattas av det Gröna riksavtalet, som majoriteten av de hotell- och restauranganställda har.