Nära 130 000 arbetsskador anmäldes under 2019.

Av dessa var 34 700 arbetsolyckor som resulterade i sjukfrånvaro bland arbetstagare och egenföretagare, vilket var 1 500 fler jämfört med året innan. 

Antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro var som högst i åldern 16-24 år.

Och något fler män än kvinnor totalt sett anmälde sjukfrånvaro, visar Arbetsmiljöverkets årliga rapport om arbetsskador som släpptes i dag.

Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta efter åldersgrupp och kön 2019

(Både arbetstagare och egenföretagare)

Kvinnor som är anställda inom magasinering, transport och utvinning av mineral, anmälde flest arbetsskador, medan det för män registrerades flest anmälningar inom branscher kopplade till transport, magasinering samt vattenförsörjning; avloppsrening och avfallshantering.

Mest sjukfrånvaro bland kvinnorna kom från fallolyckor och rörelse med belastning, till exempel från lyft inom vården.

Bland män handlade sjukfrånvaron till största delen om förlorad kontroll av verktyg och transportmedel.

Antalet anmälningar om arbetssjukdom bland arbetstagare och egenföretagare ökade med cirka 1 700 anmälningar under 2019 och kvinnor anmäler arbetssjukdom i högre grad än män.

Vanligast arbetsolyckor – kvinnor och män

I fjol inträffade 36 dödsolyckor på arbetstid i Sverige, vilket Arbetet rapporterat om. Ytterligare sju arbetsolyckor med dödlig utgång inträffade under 2019 bland utländska medborgare i samband med att de befann sig i Sverige på jobb.

Räknar man in tre personer som omkom då de befann sig på praktik eller andra aktiviter, men som inte omfattas av Socialförsäkringsbalken, så blev det totala antalet döda 46.

2018 uppgick antalet dödsolyckor till 50.

Arbetsskador

En arbetsgivare eller arbetsföreståndare som fått kännedom om
en arbetsskada är skyldig att anmäla skadan till Försäkringskassan enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken. Den person som inte är arbetstagare ska själv göra arbetsskadeanmälan. Som arbetsskada räknas skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan
i arbetet.

Arbetsmiljöverket ansvarar för den officiella statistiken om arbetsskador, och den bygger på de arbetsskadeanmälningar som görs till Försäkringskassan.