Uruguay är en av de stater som ratificerat allra flest ILO-konventioner.

Och det latinamerikanska landet blev den 17 december först ut att ratificera den konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet som ILO till klang och jubel antog i fjol.

Ett år efter att konventionen antogs är Uruguay fortfarande det enda land som anslutit sig.

Dock har även Argentina, Finland och Spanien formellt förbundit sig att ratificera konventionen.

Ytterligare ett tiotal länder – däribland Azerbajdzjan, Island, Iran och Kiribati – har inlett den byråkratiska process som krävs för en framtida ratificering. 

Till dessa länder räknas även Sverige. Svenska ILO-kommittén skickade ut ärendet på remiss och lämnade därefter ett yttrande till regeringen den 9 mars. 

Kommittén menade att Sverige bör sträva efter att anta konventionen, men identifierade också ett antal frågetecken kring hur konventionen överensstämmer med svensk lag. 

”Dessa oklarheter behöver analyseras närmare innan ett slutligt ställningstagande om ratificering”, står att läsa i yttrandet.

Att utreda de oklarheterna ligger på arbetsmarknadsdepartementets bord.

”Hur den analysen ska gå till bereds just nu”, skriver departementet till Arbetet Global.

Dessutom krävs klartecken från EU:s ministerråd.

Men rådet har, liksom medlemsstaternas regeringar, haft hög belastning sedan pandemin slog till. 

”Ett bemyndigande krävs för ratificering. En allmän inriktning skulle antas av ministerrådet den 19 mars men det mötet ställdes in på grund av Corona. Det är ännu oklart hur ordförandeskapet planerar att ta detta vidare”, skriver arbetsmarknadsdepartementet.

ILO-konventioner

• ILO:s konventioner anger hur länderna ska hantera arbetsmarknadsfrågor. De länder som skriver under konventioner måste anpassa sin lagstiftning för att leva upp till dessa.

• Om ett land bryter mot en konvention så saknas sanktionsmöjligheter. Däremot kan ILO granska och kritisera förhållandena i ett land, vilket kan vara besvärande. 

• Det finns totalt 190 ILO-konventioner. Av dessa är åtta så kallade kärnkonventioner som är extra viktiga att följa. Kärnkonventionerna handlar om att skydda rätten för arbetsmarknadens parter att organisera sig samt hindra tvångs- och barnarbete och jobba för lika lön för män och kvinnor. 

Källa: ILO