Syftet med Arbetsmiljöverkets riktade tillsyn är att kontrollera och förbättra arbetsmiljöarbetet för att förebygga ohälsa.

Totalt 35 myndigheter kan komma att bli inspekterade under året. Urvalet baseras på myndigheter som har en sjukskrivningsfrekvens på 4 procent eller högre.

Men det görs undantag. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket kommer inte att få besök, trots att de 2018 hade sjukfrånvaro på 6,7 respektive 6,1 procent, enligt statistik från Statskontoret.

– Det kom besked från högsta ort att vi absolut inte får besöka Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Varför? Ingen vet. Det är bara nej. På dessa ställen vet vi att de har stora problem med arbetsmiljön, uppger en källa på Arbetsmiljöverket.    

I oktober kunde Arbetet berätta att facket larmade om hot och våld på Arbetsförmedlingen och att de tvingats anställa vakter.

I december anmäldes myndigheten till Arbetsmiljöverket.

Dan Ribbenborg är huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen i region syd, för fackförbundet ST. Enligt honom har ingenting förbättrats sedan anmälan till Arbetsmiljöverket i december.

– Effekten av det som hände förra året kvarstår. Merparten av personalen har lämnat. Vi är 40 procent färre arbetsförmedlare med samma mängd arbetsuppgifter. Det har gått så långt att vi är nere på att prioritera i lagar och förordningar, och det får man ju inte.

Enligt Dan Ribbenborg har den regionala chefen medgivit för de fackliga representanterna att kraven kontra resurserna inte är i balans, samtidigt som ingenting har hänt.

– Det är ju bra att de håller med om det, men de har inte tagit fram någon handlingsplan för att komma tillrätta med problemen. Vi sitter i en situation som vi inte kan hantera, säger han.

Även Migrationsverket har haft allvarliga problem med arbetsmiljön, i form av hot och högt arbetstempo, vilket resulterade i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Francisco Carrazana är huvudskyddsombud på Migrationsverket. Han ställer sig frågande till varför de inte finns med på listan över myndigheterna som ska inspekteras.

– Jag anser definitivt att man bör titta på Migrationsverket. Vi har varit i ständig förändring sedan 2015, med hög arbetsbelastning och minskad personalstyrka, säger han.

Peter Burman är Regionchef på Arbetsmiljöverket och har nationellt ansvar för tillsynsverksamheten.

Han bekräftar att Arbetsförmedlingen och Migrationsverket inte omfattas av den kommande tillsynsinsatsen.

– När det gäller Arbetsförmedlingen och Migrationsverket så är det myndigheter som är under stor förändring med kraftigt minskad personalstyrka. Vi har gjort bedömningen att utesluta dem på grund av det stora förändringsarbetet.

Samtidigt är det ju arbetsplatser som har uppmärksammats för sina stora problem med arbetsmiljön. Varför då inte ta med dem?
– Anledningen till det är som jag har sagt. Det är verksamheter under stor förändring, vilket gör att det inte är relevant att besöka dem i denna tillsynsinsats.

Har du någon kommentar till huvudskyddsombuden, som anser att de borde ha inkluderats i denna tillsyn?
– I våra riktade tillsynsinsatser måste vi avgränsa oss. Om huvudskyddsombuden upplever arbetsmiljöproblem har de en mycket viktig roll att ta upp dessa med arbetsgivaren. Om de inte tycker att arbetsgivaren löser problemen efter att de tydliggjort dem i en skyddsombudsframställan kan de lämna den till oss. Vi kommer då att ta ställning i frågan inom ramen för vår obligatoriska tillsyn.

Kommer ni att genomföra en riktad tillsyn av dessa myndigheter framöver?
– Ingenting är uteslutet, men det finns inga sådana planer just nu, säger Peter Burman.

Francisco Carrazana hävdar att just det faktum att Migrationsverket har varit under stor förändring borde göra det mer intressant för Arbetsmiljöverket att besöka myndigheten.   

– Det finns mycket goda skäl att inspektera Migrationsverket, hur personalen har påverkats. Inte minst att granska varför vi har så mycket korttidssjukskrivningar. Folk blir utbrända och tar mikropauser genom att säga att de är dåliga i magen. Enligt mig borde det vara en giltig sjukdom att ringa och säga att man inte orkar mer, säger Francisco Carrazana.

Även Arbetets källa på Arbetsmiljöverket hävdar att det är just arbetsplatser med stora förändringar som är extra viktiga att inspektera.

– Är det någonstans vi ska vara är det där. Arbetsgivaren vill köra på och glömmer ofta att kontrollera den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, vilket leder till ohälsa, sjukskrivningar och stor personalomsättning. Allt ska ske inom befintlig eller minskande budget, det blir en negativ spiral. Arbetsförmedlingen och Migrationsverket är kolosser på lerfötter, säger källan.    

Inspektion av myndigheter

Enligt Arbetsmiljöverket låg psykosociala problem bakom 40 procent av kvinnors och 30 procent av mäns anmälda arbetssjukdomar på statliga myndigheter förra året. Följande myndigheter kan få besök av Arbetsmiljöverket i år:

 • Arbetsdomstolen             
 • Bolagsverket
 • Brottsoffermyndigheten
 • Centrala studiestödsnämnden              
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Elsäkerhetsverket            
 • Försäkringskassan
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Institutet för språk och folkminne       
 • Inspektionen för vård och omsorg        
 • Kronofogdemyndigheten
 • Lantmäteriet
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor       
 • Pensionsmyndigheten
 • Post- och telestyrelsen     
 • Riksdagsförvaltningen    
 • Riksarkivet 
 • Riksgäldskontoret                                 
 • Rymdstyrelsen                 
 • Rättsmedicinalverket
 • Skatteverket
 • Socialstyrelsen                                       
 • Statens jordbruksverk/Distriktsveterinärerna
 • Statens medieråd
 • Skogsstyrelsen                 
 • Statens skolinspektion
 • Statens Energimyndighet                      
 • Statistiska centralbyrån   
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Sveriges Domstolar         
 • Transportstyrelsen           
 • Tullverket                         
 • Universitets- och högskolerådet           
 • Överklagandenämnden för studiestöd