Som Arbetet tidigare rapporterat har regeringen och samarbetspartierna C och L enats om att Arbetsförmedlingen ska bli kvar i någon form på alla orter där kontor har lagts ned eller där det funnits beslut att lägga ned.

I överenskommelsen betonas att detta inte behöver vara i egen regi, utan att det kan handla om kommunala eller statliga servicekontor.

När regleringsbrevet presenterades under torsdagseftermiddagen förtydligade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att det alltid ska finnas en professionell arbetsförmedlare på plats.   

– Oavsett var du bor i landet har du rätt att möta en arbetsförmedlare om du har behov av det. Målet är inte kontoret, utan att varje individ får bästa support för att kunna få ett varaktigt arbete och att etablera sig på arbetsmarknaden, säger hon till Arbetet.

De fackliga organisationerna har dock varnat för att det kan vara svårt att fylla de nyöppnade kontoren med personal som kan fatta beslut, eftersom många redan har slutat.

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar kommer detta att lösas.

– Vi har fått tydliga direktiv att säkra den lokala närvaron. Trycket på våra så kallade kundtorg har ökat. Därför satsar vi pengar på visstidsanställda för att avlasta arbetsförmedlarna så att de kan fokusera på att fatta beslut. Men vi har tappat 3 000 medarbetare, det är klart att det påverkar vår produktionskapacitet, säger hon.

Arbetsförmedlingen ska också senast den 15 februari lämna en lägesbeskrivning över hur myndigheten sköter sitt uppdrag, med slutredovisning i oktober.

– I år är vi extremt tydliga med våra krav på att Arbetsförmedlingen ska återrapportera hur de fullföljer sitt uppdrag, säger Eva Nordmark.  

Ett av kraven är att antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka under nästa år.

– Arbetsförmedlingen måste säkra effektiviteten i arbetsmarknadsutbildningarna och se till att de bidrar med kompetens, säger hon

Arbetsförmedlingen får också i regleringsbrevet flera uppdrag för att stärka funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden

– Det handlar delas om att matchas med en arbetsplats efter förmåga, och dels att få stöd och hjälp, säger Eva Nordmark.

Arbetsförmedlingens mål och återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2020:

  • Andelen som övergår till arbete ska öka.
  • Andelen som övergår till reguljär utbildning, särskilt yrkesutbildning, ska öka väsentligt, bland dem som saknar gymnasial utbildning.
  • Andelen inskrivna utan aktivitet i etableringsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar ska minska.
  • Antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster ska öka väsentligt.
  • Antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar ska öka.