Både pappor och mammor i de nordiska länderna tycker generellt att de är kompetenta föräldrar.

De pappor som tar ut en längre föräldraledighet upplever att de får bättre kontakt med sina barn, känner sig bättre som föräldrar, och mindre beroende av stöd från sin kvinnliga partner när det gäller omsorgen om barnen.

Det visar vår rapport State of Nordic Fathers som tagits fram för Nordiska Ministerrådet. 5 500 föräldrar, varav majoriteten pappor, från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island har fått svarar på frågor om attityder kring föräldraledighet och jämställdhet. 

Samtidigt visar statistiken att pappor i Norden tar ut avsevärt mindre föräldraledighet än mammor trots att förutsättningarna är mycket bättre i jämförelse med andra delar av världen.

Det finns ett stort glapp mellan hur mycket tid pappor respektive mammor är föräldralediga med sina barn, vilket inte främjar ett jämställt föräldraskap med delat ansvar och pappors möjlighet att skapa nära band till sina barn.

Rapporten State of Nordic Fathers visar bland annat att pappor som är hemma med sina barn känner sig mer nöjda med sin roll som föräldrar och i högre grad söker egen information kring föräldraskap och barn.

Barn ska inte vara kvinnors huvudansvar och mäns valfrihet. Vi uppmanar därför svenska politiker anta ett individualiserat föräldraförsäkringssystem

Alán Ali

De är också mer benägna att ändra på sin arbetssituation för att ta ansvar för barnet. 

Tidigare forskning har även påvisat att jämställda relationer med delat föräldraskap genererar positiva förändringar inom andra områden; kvinnors fysiska och psykiska hälsa ökar, löne- och karriärsutveckling blir bättre hos kvinnor när föräldraledigheten delas lika, och våld är inte lika vanligt i jämställda relationer.

Om vi vill öka chanserna för föräldrar att uppleva jämställda föräldraskap och alla positiva effekter som det för med sig, så måste fler pappor ta ut mer och längre föräldraledighet.

Vi vet sedan tidigare att en av de enskilt viktigaste faktorerna för att få pappor att ta ut en större del av föräldraledigheten är ett individualiserat föräldraförsäkringssystem, där delar av ledigheten öronmärks till pappan.

När Norge 1993 införde öronmärkta pappadagar steg antalet pappor som tog föräldraledigt från 4 till 70 procent.

På Island var effekten ännu mer dramatisk när trepartssystemet infördes 2002, som öronmärker 13 veckor till vardera förälder och 13 som kan fördelas valfritt mellan båda föräldrarna.

Det nya systemet fick antalet pappor som tog ut föräldra-ledighet att öka från under 1 procent till 80 procent. År 2011 tog hela 90 procent av alla isländska papporna ut de tre öronmärkta månaderna.

I Danmark, som 2002 minskade antalet öronmärkta veckor till pappor till två och ökade antalet valfria gemensamma veckor, sjönk antalet pappor som tog ut föräldraledighet drastiskt.

Barn ska inte vara kvinnors huvudansvar och mäns valfrihet. 

Vi uppmanar därför svenska politiker anta ett individualiserat föräldraförsäkringssystem. 

Vi ser det här som en av de viktigaste åtgärderna om vi vill uppnå jämställda föräldraskap och komma ytterligare ett steg närmare jämställdhet i samhället.

Vi och våra barn kommer att tacka er efteråt.

Fotnot: MÄN ordnar ett frukostseminarium nästa vecka med utgångspunkt i rapporten.