Sedan 2014 har Svenska Elektrikerförbundet haft kollektivavtal för larminstallatörer med Sector Alarm. 

Efter det att ett nytt avtal träffades 2017 meddelade företaget att de tänkte tillämpa ytterligare ett kollektivavtal för tjänstemän för de som inte är medlemmar i Elektrikerförbundet: Unionens tjänstemanavtal. 

De som varit medlemmar i Unionen, eller varit oorganiserade, har fått vissa delar från SSS-avtalet och vissa delar från Sector Alarmavtalet. 

Mikael Pettersson är tillförordnad förhandlingschef i Elektrikerförbundet och förklarar att det stora problemet har varit att företaget inte har tillämpat Sector Alarmavtalet på arbete med larminstallationer, utan har behandlat de anställda olika.

– Medlemmar har hört av sig om att företaget har dribblat med avtalen och valt olika delar, beroende på om man varit oorganiserad eller medlem.

Elektrikerförbundet begärde förhandling med företaget, och kom där överens om att om de båda fackförbunden kunde enas om vilket kollektivavtal som skulle gälla, så skulle företaget hålla sig till just detta avtal. 

Men mellan Elektrikerna och Unionen var det svårare att komma överens.

Tvisten har till stor del handlat om hur arbetet som larminstallatör bör beskrivas: som ett arbetararbete, eller ett tjänstemannaarbete. 

– Vi menar att arbetsdomstolens praxis sedan tidigare ska gälla vid sådana tolkningar och att det handlar om arbetarsysslor sedan lång tid tillbaka. Unionen menar att det handlar om tjänstemannasysslor. Vi enades till sist att ha skiljenämnd, förklarar Mikael Pettersson. 

I mitten av oktober ägde förhandlingarna rum. Förutom att höra förbundens synpunkter i frågan hördes även före detta larminstallatörer på Sector Alarm, Elektrikerförbundet tidigare förhandlingschef Ronny Wenngren och Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

De senare för att ge sin syn på gränsdragningen mellan de båda LO-förbunden Seko och Elektrikerna. 

Elektrikerförbundet lyfte under förhandlingarna bland annat det faktum att Sector Alarms servicebolag, där installatörerna är anställda, hos SCB är registrerat i näringsgrenen elinstallation, att installatörerna bär arbetskläder eftersom arbetet är smutsigt och svettigt att utföra, och att installatörerna använder en rad verktyg som förvaras i kläderna. 

Det handlar alltså om en arbetarsyssla. 

Unionen menade å sin sida, att det arbete som installatörerna, som de väljer att kalla ”säkerhetskonsulter”, utför är av tjänstemannakaraktär.

Därför ska deras avtal, SSS-avtalet, gälla. 

Unionen uppgav även under förhandlingarna att ”säkerhetskonsulternas” primära arbetsuppgift är försäljning, inte montering.

Krav för tjänsten som säkerhetskonsult är enligt Unionen bland annat att tänka ”kund i allt man gör”, samt att arbetet inte kräver komplicerade installationsarbeten.

Elektrikerförbundet svarade att ett namnbyte inte ändrar arbetsinnehållet, som alltjämt är detsamma. 

Den 23 oktober meddelade skiljenämnden sin dom. Skiljenämnden drar slutsatsen att ”övervägande skäl” talar för att det arbete som installatörerna gör på Sector Alarm är att betrakta som arbetaruppgifter.

Av det följer att det är Sector Alarmavtalet som är det tillämpliga kollektivavtalet på arbetet – inte Unionens SSS-avtal. 

Dock väljer skiljenämnden att inte fastställa om arbetet är ett arbetararbete eller tjänstemannaarbete.

Mikael Pettersson säger sig vara nöjd med domen. Nu är det tydligt vilket avtal som gäller för larminstallatörerna på Sector Alarm. 

– På sikt kommer det absolut att bli en förbättring för de anställda. Nu behöver man inte tveka på vilket fackförbund man ska tillhöra, det har varit lite otydligt tidigare mellan de anställda och företaget. Och det underlättar för klubben vid medlemsvärvning och avtalsbevakning samt när de får frågor om detta. 

I dagsläget har Elektrikerförbundet omkring 45 medlemmar på Sector Alarm, men efter domen i skiljenämnden räknar Mikael Pettersson med att det blir fler.  

– Eftersom företaget i flera år har sagt att de anställda kan vara medlemmar i Unionen så har vi haft svårt att värva medlemmar. Det blir enklare nu. 

Gunilla Krieg vid Unionens förhandlingsavdelning svarar via mejl.

Hon skriver att det är positivt att det nu getts besked om vilket kollektivavtal som ska tillämpas för säkerhetskonsulterna/larminstallatörerna vid Sector Alarm, samt att Unionen nu kommer att förhålla sig till skiljenämndens beslut.

Artikeln är tidigare publicerad i Tidningen Elektrikern som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.