Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

GENÈVE Just nu håller ILO sin årliga konferens. En av de tyngsta frågorna på agendan är att ta fram en konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.

LO:s representant på konferensen, Ellen Nygren, vill ha en sådan konvention och när Arbetet Global intervjuade statsminister Stefan Löfven (S) tyckte även han att en sådan var självklar. ”Att vi ens måste diskutera det är, när det nästan är 2020, är väldigt märkligt”.

Men Svenskt Näringsliv är kritiskt. 

– Vi vill inte ha en konvention så som texten ser ut i dag, säger arbetsgivarorganisationens jurist Anna Bergsten.

Hon säger att hon kan förstå invändningarna från statsministern men tillägger att våld och trakasserier i Sverige kan hanteras genom den rådande lagstiftningen och hänvisar till arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen och straffrätten.

Det förslag som finns förhandlas fortfarande och konventionen kan förändras men det som oroar Svenskt Näringsliv mest är osäkerheten.

– Om det nuvarande förslaget ratificeras skulle vi inte veta vilka konsekvenser det får för svenska arbetsgivare. Risken är att det skulle leda till ett ökat regelverk som inte är till fördel för arbetsgivare.

Anna Bergsten säger att det största problemet är att konventionen är för detaljerad och att det finns skrivningar som inte faller inom arbetsgivarens kontroll.

Hennes kollega, juristen Ola Brinnen, tillägger att det inte endast är arbetsgivarna som är kritiska.

– Även vissa länder och arbetstagarsidan har invändningar emot delar av textförslagen. Det är alldeles för enkelt att säga att det är bara att skriva på.

Förhandlingarna om konventionen fortsätter och inte förrän på midsommarafton står det klart om FN-organet kommer att anta en ny konvention eller inte.

ILO

 ILO bildades 1919 strax efter första världskriget. Stater, företag och fack ingår i organisationen, vilket är unikt i FN-sammanhang. 

• 187 länder är med i ILO vars uppgift är att främja sysselsättning i världen, goda arbetsvillkor, arbetsfred och social rättvisa.

• ILO:s två främsta verktyg för detta är konventioner, som länder kan förbinda sig att följa, eller rekommendationer som stakar ut ett mål för hur FN-organet ser på hur arbetslivet bör utvecklas.

• ILO har antagit 189 konventioner (varav Sverige har ratificerat 94) och 204 rekommendationer.