I april 2016 föreslog regeringen att arbetsgivarna ska stå för 25 procent av sjukpenningen när en anställd har varit sjuk i mer än 90 dagar.

Ett förslag som fack och arbetsgivare tyckte illa om.

Regeringen lovade att dra tillbaka reformen om parterna själva kunde hitta andra, lika effektiva sätt att minska sjukfrånvaron.

Och i augusti 2016 lade parterna fram ett batteri av insatser som de lovade regeringen att genomföra.

Regeringen drar tillbaka omstritt sjukförslag

Nyheter

– I kommun- och landstingssektorn ser vi inte att det här har haft önskad effekt. Fortfarande är den stressrelaterade ohälsan i vård och omsorg, inte minst äldreomsorgen, alldeles för hög, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, som regelbundet träffar parterna för att följa upp vilken effekt deras insatser har fått.

På frågan om regeringen är redo att på nytt föreslå ökat arbetsgivaransvar för sjukpenningen svarar ministern: Där är vi inte ännu”.

Annika Strandhäll kommenterade parternas åtaganden i samband med att Mandus Frykman, regeringens nationella samordnare för sjukskrivningsprocessen, lämnade ett betänkande i går, tisdag.

Samordnarens uppdrag är att se sjukskrivningsprocessen ur individens perspektiv.

Fortfarande är den stressrelaterade ohälsan i vård och omsorg, inte minst äldreomsorgen, alldeles för hög

Annika Strandhäll

För trots att Försäkringskassan enligt lag ska koordinera allt som görs för att hjälpa den sjukskrivne – från företagshälsovårdens, sjukvårdens, arbetsgivarens och Arbetsförmedlingens sida – upplever många sjuka att de själva måste agera projektledare.

Betänkandet innehåller inga förslag, men pekar på problem som behöver utredas vidare.

– Olika aktörer har gjort saker inom sitt ”stuprör” som får oönskade konsekvenser för andra. Ett exempel är att Försäkringskassan har skärpt sina krav på läkarintyg på ett sätt som haft negativa följder för sjukvården, säger Mandus Frykman.

Av betänkandet framgår att det i själva verket är en enda aktör – Försäkringskassan – som har gjort saker som skapat problem för andra inblandade.

Får fler sjukpenning efter förändringar på Försäkrings­kassan?

Arbetsrätt

Mandus Frykmans utredning har också sett att sjukskrivningsprocessen upplevs som oförutsägbar.

En enkät till 67 patient- och brukarorganisationer visar att oro för försörjningen är mer regel än undantag bland de sjukskrivna.

Ett tredje område där utredningen pekar på problem är den hjälp de sjukskrivna behöver för att komma tillbaka till arbetslivet.

Försäkringskassan ska samordna insatserna, men det försvåras av att myndigheten får kontakt med de sjukskrivna först när de hat varit borta från jobbet ganska länge, i snitt 44 dagar efter att de ansökt om sjukpenning.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast 30 april 2020.