REPLIK. Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn över arbetsmiljön ombord på fartyg.

Vårt tillsynsansvar bygger på de särskilda säkerhetsaspekter som krävs för arbete och arbetsplatser till sjöss.

Arbetsvillkor och säkerhetskultur hänger nära samman. Därför har vi inte bara ansvaret för att kontrollera säkerheten, utan också besättningens arbetsmiljö.

Vi delar uppfattningen med Seko att den som arbetar till sjöss ska ha samma möjligheter till god arbetsmiljö som den som arbetar på land.

Vi kan däremot inte se att förutsättningarna för en god arbetsmiljö skulle vara betydligt sämre till sjöss. Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren.

I vår systematiska tillsyn besöker vi cirka 30 procent av samtliga fartyg årligen och under en femårsperiod genomför vi tillsyn på samtliga svenska fartyg.

Arbetsmiljön är en del av tillsynen.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter som i land gäller från den 31 mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Vår förhoppning är att vi gemensamt med parterna ska kunna använda informationspaketet för att sprida den inom branschen för att öka förståelsen och få en mer enhetlig tillämpning i det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord

Gunnar Ljungberg

Även sedan tidigare finns regler gällande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i arbetsmiljölagen, men reglerna är nu samlade och förtydligade i den nya föreskriften.

Transportstyrelsens regler för kränkande särbehandling är likvärdiga med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och utgör fortfarande ett skydd mot missförhållanden.

Vår tillsyn påverkas inte av att de nya föreskrifterna inte införts för fartygsarbete.

Trots Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kan Transportstyrelsen kontrollera och förelägga verksamheter som har brister i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön.

Vi vill ändå införa de nya och förbättrade föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

”Transportstyrelsen borde inte ha ansvar för arbetsmiljön till sjöss”

Debatt

Vårt arbete med detta är i full gång och föreskriften är på notifiering för kommentarer från EU-kommissionen.

Transportstyrelsens uppdaterade föreskrifter kommer träda ikraft under 2019.

Kravet på underrättelse om skyddsombuden gäller sedan 2008 inte längre för arbetsplatser i land.

Vi bedömer att den informationen inte längre behövs och enligt den nya dataskyddsförordningen ska vi inte samla in uppgifter vi inte har användning för.

Vi kan, om det behövs, få informationen på annat sätt, till exempel genom att vid tillsyn begära att redaren eller befälhavaren tillhandahåller informationen.

Nuvarande reglering medför dessutom en omotiverad administrativ kostnad som drabbar redare, befälhavare och Transportstyrelsen.

Dokumentet för anmälan om skyddsombud till Transportstyrelsen har ingen juridisk koppling eftersom anmälan ska ske till arbetsgivaren.

Därmed är skyddsombuden inte rättslösa, lagen om facklig förtroendeman gäller även oorganiserade skyddsombud.

Vi vill utveckla vårt arbete inom arbetsmiljö med såväl information som tillsynsmetodik.

Vi har inlett ett samråd med parterna där första mötet hölls i september 2018, där Seko Sjöfolk, Sjöbefälsförbundet och Svensk sjöfart närvarade.

Resultatet blev att Transportstyrelsen i samråd med parterna tar fram ett informationspaket för det systematiska arbetsmiljöarbetet specifikt för sjöfarten. Paketet har samråtts nu i april med ovan nämnda parter.

Vår förhoppning är att vi gemensamt med parterna ska kunna använda informationspaketet för att sprida den inom branschen för att öka förståelsen och få en mer enhetlig tillämpning i det systematiska arbetsmiljöarbetet ombord.

Vi hoppas att Seko delar den förhoppningen.