Trots att arbetsmiljölagstiftning ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige ser det inte ut så i dag.

Förutsättningarna för en god arbetsmiljö är betydligt sämre om du jobbar till sjöss än på land.

Skälen till detta är två. Det råder betydande brister i Transportstyrelsens tillsynsansvar och lagstiftningen är omodern vad gäller arbetsmiljön inom sjöfarten.

Det är dags att ansvariga politiker agerar och låter Arbetsmiljöverket ansvara även för arbetsmiljön till sjöss! Sjöfolket ska ha samma rätt till god arbetsmiljö som anställda i land.

Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar för arbetsmiljön på alla arbetsplatser i Sverige, utom till sjöss.

Transportstyrelsen är den myndighet som har ansvaret när det gäller tillsyn över arbetsmiljön ombord på fartyg.

Orsaken för undantaget som gäller fartyg, grundar sig på de särskilda säkerhetsaspekter som krävs för arbete och arbetsplatser till sjöss.

Dock har detta undantag medfört att försämra förutsättningarna för en god arbetsmiljö ombord, då Transportstyrelsens kompetens inom arbetsmiljöarbete är bristfälligt samtidigt som fartygssäkerhetslagen är omodern och i stort behov av anpassning till rådande villkor på arbetsmarknaden.

Den 31 mars 2016 börjande Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) gälla. De reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva.

Vi undrar därför vad ansvariga ministrar, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och infrastrukturminister Tomas Eneroth, planerar att göra för att rätten till god arbetsmiljö ska gälla även till sjöss?

Valle Karlsson & Kenny Reinhold

Men eftersom Transportstyrelsen som har tillsynsansvaret för arbetsmiljön ombord på fartyg ännu inte har ratificerat OSA, så omfattar föreskrifterna inte arbetsgivare och arbetsplatser till sjöss.

Regeringen och transportstyrelsen som ansvarig tillsynsmyndighet måste se till Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) träder i kraft för hela arbetsmarknaden, inklusive sjöfarten.

I dag gäller en lagstiftning för land och en annan till sjöss. En viktig och del inom ramen för OSA är att arbetsgivarna ska ha tydligare rutiner för att förebygga, förhindra och hantera sexuella trakasserier.

Liksom i andra branscher har metoo-rörelsen under #lättaankar inom sjöfarten visat på att behovet av ett systematiskt arbetsmiljöarbete inom detta område är stort.

Skyddsombud har en nyckelroll i den svenska regleringen av arbetsmiljö som bygger på den svenska modellen om samverkan mellan arbetsmarknadens parter.

På fartyg är det dock vanligt förekommande att arbetsgivaren utser skyddsombud och anmäler in dessa till myndigheten.

Anmälan av skyddsombud är ett mycket viktigt dokument som ger skyddsombuden dess juridiska status. När fackförbundet inte förfogar över anmälan gör det i princip skyddsombuden rättslösa.

Fackförbundet får därmed också mycket svårt att driva samverkanstvister. Fackförbundet har dessutom inte rätt att utse regionala skyddsombud i sjöfarten vilket gör att skyddsombud med otrygga anställningar i exempelvis skärgårdstrafiken har mycket liten möjlighet till stöd i arbetsmiljöarbetet.

Vi anser att detta sätter arbetsmiljöprocessen ur spel. Omsättningen av skyddsombud inom färjetrafiken är idag mycket stor.

Många av skyddsombuden är oorganiserade och har därför ingen möjlighet att få stöd vid samverkanstvister om de inte bekostar en rättsprocess själva.

Seko sjöfolk har tagit del av flera fall då skyddsombud utan utbildning, används av arbetsgivaren för att fastställa beslut i till exempel rehabiliteringsärenden och riskbedömningar som inte är förankrade i lagar och regelverk.

Regeringen och transportstyrelsen som ansvarig tillsynsmyndighet måste se till Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) träder i kraft för hela arbetsmarknaden, inklusive sjöfarten

Valle Karlsson & Kenny Reinhold

Samtidigt är sjukskrivningstalen inom färjetrafiken mycket höga.

Därför bör regering och riksdag modernisera fartygssäkerhetslagen och ge sjöfacken rätt att utse skyddsombud på arbetsplatserna ombord samt att möjliggöra så att arbetsmiljölagens regler även kan användas till sjöss när det gäller att praktisera systemet med regionala skyddsombud.

Just nu driver Arbetsmiljöverket en regelförnyelse som syftar till ett modernt och framåtsyftande regelverk, relevant för hela arbetslivet.

Samtidigt ligger Transportstyrelsen långt efter i att implementera det regelverk som Arbetsmiljöverket idag nu moderniserar.

Eftersom att det tillsynsansvar som Transportstyrelsen har för arbetsmiljön inte fungerar, borde det ligga under Arbetsmiljöverket.

Seko vill att lagstiftning och myndighetstillsynen för arbetsmiljö ska gälla och vara den samma för alla arbetsplatser.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö även ska gälla för sjöfarten samt att ändra fartygssäkerhetslagen så att fackförbunden ges rätt att utse skyddsombud och även praktisera systemet med regionala skyddsombud.

Vi undrar därför vad ansvariga ministrar, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och infrastrukturminister Tomas Eneroth, planerar att göra för att rätten till god arbetsmiljö ska gälla även till sjöss?