– Jag tror att det kan kännas övermäktigt ibland, att ta sig an alla världens problem och utmaningar under en rubrik, säger Veronica Magnusson och säger att det kan bidra till att arbetet går långsamt.

Veronica Magnusson är ordförande för fackförbundet Vision och ingår delegationen som föreslår hur Sverige ska skärpa sitt arbete med Agenda 2030.

FN har satt upp 17 mål för att skapa en bättre värld till 2030. Det handlar om att utrota fattigdomen, skapa en hållbar, jämställd ekonomi med anständiga arbetsvillkor.

Det fackliga perspektivet behövs i hållbarhetsarbetet, menar Veronica Magnusson.

 

 

Nu har den svenska delegationen kommit med sin slutrapport som handlar om hur Sverige ska jobba för att nå dessa mål. Delegationen skriver att Sverige kommit längre än många andra länder, samtidigt så återstår mycket arbete.

Statistiska centralbyrån (SCB) som fått uppgiften att mäta hur långt arbetet kommit bedömer att Sverige uppfyller endast cirka 20 procent av de globala indikatorerna.

Förra året gjorde Arbetet Global en sammanställning som visar att näringslivet, som är en viktigt del för att uppnå målen, också har långt kvar. En tredjedel av börsbolagen jobbar inte alls med FN:s globala mål.

Svenska börsbolag lägger globala mål åt sidan

Global

Ett av delegationens förslag är att stärka lagarna som påverkar svenska företags arbete med mänskliga rättigheter.

– Det behövs, säger Veronica Magnusson som tycker att det är problematiskt att företagen i dag själva kan välja om de vill jobba med mänskliga rättigheter.

Några konkreta förslag på lagstiftning finns inte men om delegationen får som den vill ska detta utredas.

Ett annat förslag är att det ska tas större social hänsyn vid offentliga inköp.

Slutrapporten föreslår att arbetet med Agenda 2030 tydligare ska vävas in i den offentliga verksamheten.

Delegationen vill att regeringen ska lägga fram en propostion till riksdagen där det sätts ett mål för genomförandet av agenda 2030 samt att regeringen från och med 2022 redovisar Agenda 2030-arbetet i budgetpropositionen.

Dessutom förespråkas en kommitté som fram till år 2030 ska komma med förslag och ta fram underlag som ska göra det lättare för att genomföra FN-agendan.

Scanias vd Henrik Henriksson ingår också i Agenda 2030-delegationen och har i en tidigare intervju med Arbetet Global kritiserat regeringen för att inte ha förankrat Sveriges plan för att nå FN-målen hos riksdagen.

Scanias vd kritisk till brutet Agenda 2030-löfte

Global

Flera civila organisationer följer med spänning hur staten jobbar med FN-målen eftersom detta påverkar deras egna arbete.

Biståndsplattformen Concord, som samlar 65 olika organisationer, välkomnar den slutrapport som nu lagts fram.

Sofia Östmark, chef för den fackliga biståndsorganisationen Union to Union som ingår i Concord, är positiv till många av förslagen.

– Det är en bra och viktig rapport och de har lagt en rad viktiga förslag. Nu är det upp till regeringen och riksdagen. Vi får vi se vad det blir för verkstad av det, säger hon.

Precis som rapporten konstaterar säger hon att arbetet med Agenda 2030 går framåt och att Sverige, jämfört med flera andra länder, ligger bra till.

– Sen vill man ju alltid att ska gå lite snabbare, säger hon.

FN-målen har blivit allt mer uppmärksammade runt om i världen och tas upp i flera sammanhang.

Många organisationer uttrycker ett missnöje med att arbetet går för långsamt och det är en kritik som FN-chefen António Guterres håller med om.

När kyrkor från hela världen samlades i Uppsala hösten 2018 för att diskutera hur deras bistånd skulle utformas kom FN:s vice generalsekreterare Amina Mohammed till Sverige och upprepade samma varning om att arbetet med att leva upp till målen går för långsamt.

Agenda 2030

Den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 mål – och 169 delmål – som ska göra världen bättre fram till år 2030.

 1. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt.
 2. Avskaffa hunger.
 3. God hälsa och välbefinnande.
 4. God utbildning för alla.
 5. Jämställdhet.
 6. Rent vatten och sanitet för alla.
 7. Hållbar energi för alla.
 8. Anständiga arbetsvillkor.
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 10. Minskad ojämlikhet.
 11. Hållbara städer och samhällen.
 12. Hållbar konsumtion och produktion.
 13. Bekämpa klimatförändringarna.
 14. Hav och marina resurser.
 15. Ekosystem och biologisk mångfald.
 16. Fredliga inkluderande samhällen.
 17. Genomförande och partnerskap.