Det slås fast i en ny rapport från EU:s arbetslivsbyrå Eurofound. Beräkningarna bygger bland annat på att omställningen från smutsiga till rena jobb inte stöter på protester från arbetarna.

– Då vill det till att det finns en plan för dem som blir av med jobben och att de får lika bra villkor i den klimatanpassade ekonomin, kommenterar Johan Hall, LO-utredare med ansvar för klimatfrågor.

Överenskommelsen på det stora klimatmötet i Paris 2015 innebär att den globala uppvärmningen ska hållas under 2 grader, vilket i sin tur kräver kraftiga utsläppsminskningar av växthusgaser.

Dags för klimatmötet i Paris

Global

Det finns olika beräkningar på hur denna omställning kommer att slå på tillväxt och sysselsättning. Vissa hävdar att klimatomställningen kommer att ge negativa effekter.

Men Eurofounds färska rapport landar på att en övergång till en koldioxidsnål ekonomi för EU:s del resulterar i en ökad tillväxt på 1,1 procent och en sysselsättningsökning på 0,5 procent fram till 2030 – detta jämfört med om ingen utsläppsminskning sker.

Orsakerna är att investeringarna för att genomföra omställningen ökar och att importen av fossila bränslen minskar. Men rapporten visar också på stora skillnader mellan länder och branscher.

Det enda EU-land som kommer att förlora jobb på omställningen är Polen på grund av sina många kolgruvor.

Största jobbökningen väntas ske i Belgien och Spanien. I länder som redan har kommit jämförelsevis långt i omställningen som Sverige och i ännu högre grad Danmark väntas endast en blygsam sysselsättningsökning.

”Jag tror inte LO riktigt har fattat hur viktigt det här är”

Global

Även globalt blir det enligt rapporten en sysselsättningsökning på 0,5 procent, medan tillväxten bara ökar med 0,1 procent. Och det ser helt olika ut för världens stormakter.

Kina är vinnaren med en ökad tillväxt på 4,7 procent och 2,3 procent fler jobb – detta främst tack vare ökad energieffektivisering och investeringar kopplade till omställningen.

Förlorare är USA som tappar 3,4 procent i tillväxt och 1,6 procent i sysselsättning, främst på grund av bortfall inom olje- och gasproduktionen.

Beräkningarna bygger på vissa förutsättningar, bland annat att omställningen till nya jobb för dem som tvingas bort från miljöovänliga branscher går smärtfritt. Därför får inte omställningen gå alltför fort, påpekar Eurofonds forskningschef Donald Storrie.

Även Johan Hall på LO betonar vikten av en rättvis omställning och tar de polska kolgruvearbetarna som exempel.

– Kolgruvorna måstes läggas ner, men då måste det också tillkomma nya jobb med goda villkor. Arbetarna måste få vidareutbildning och i flera fall omskolning till helt nya jobb och de måste få minst lika bra löner som de har idag, annars lär det bli friktioner. Lika viktigt som det är att ställa om till fossilfritt, lika nödvändigt är det att kunna erbjuda god sysselsättning i framtiden. Det hänger ihop och detta måste man ha en plan för, säger han.

Eurofoundrapporten förutsätter också att det kommer att finnas kapital för de nödvändiga investeringarna och att de aktörer som hittills varit ledande kommer att vara det även efter omställningen, till exempel att konventionella biltillverkare även kommer att dominera elbilsmarknaden.

Men hur sannolikt är det då att dessa förutsättningar uppfylls?

– Det går inte att säga. Dessa områden är beroende av vilken politik som förs och jag har lyft fram dem som ett rop till politikerna att agera om de vill ha dessa positiva effekter, säger Donald Storrie.

• Eurofound har räknat på hur arbetsmarknaden skulle förändras i olika länder om världen lever upp till Parisavtalet. Globalt skulle sysselsättningen öka med 0,5 procent fram till år 2030.

•  I Kina och Indien och  förväntas sysselsättningen öka med 2,4 respektive 0,1 procent under samma period. EU spås få en ökning med 0,5 procent medan den tros minska med 1,6 procent i USA.

Källa: Eurofound