Jytte Guteland (S), ledamot i Europaparlamentets rättsliga utskott, har ägnat förmiddagen åt att diskutera EU-kommissionens bolagsrättspaket.

– Jag röt ifrån ordentligt, säger hon.

I oktober förra året slog EU-domstolen fast att företaget Polbud hade rätt att flytta sitt säte från Polen till Luxemburg, trots att verksamheten fortsatt skulle bedrivas i Polen.

Domen skapade farhågor om ”sätesshopping”, alltså att företag skulle kunna välja juridisk hemvist efter de mest förmånliga villkoren vad gäller exempelvis skatt eller arbetstagarinflytande.

Med bolagsrättspaketet, som var planerat sedan innan men sköts upp med anledning av domen, vill kommissionen slå fast vilka regler som ska gälla för företags etablering.

EU-dom kan hota arbetstagares rättigheter

Global

Förslaget från den konservativa partigruppen EPP, som den socialdemokratiska gruppen motsätter sig, är att bara företag med fler än 500 anställda ska omfattas av regler om arbetstagarrepresentation i styrelsen. I Sverige går gränsen vid 25 anställda.

– Det är negativt, för i Sverige är arbetstagarinflytandet mycket starkare. Jag förklarade att det är helt oacceptabelt för Sverige och vår svenska modell, säger Jytte Guteland över telefon innan hon hastar vidare till nästa utskottssammanträde.

Parallellt med att diskussionerna fortsätter i parlamentet manifesterar Europafacket utanför.

Kraven, som även de svenska centralorganisationerna sluter upp bakom, är att arbetstagarperspektivet värnas i bolagsrättspaketet.

Samtidigt påpekar Joakim Smedman, sakhandläggare på fackliga Brysselkontoret, att facken inte vänder sig mot paketets grundläggande ambition.

– Vi är eniga med Europafacket i att det behövs europeiska bolagsregler på det här området. I dag är det ett lapptäcke av olika reglementen i medlemsstaterna och gemensamma regler ökar rättssäkerheten. Samtidigt krävs förstås att det finns en balans mellan etableringsfriheten för företag och sociala delar som arbetstagarinflytande.

Kommissionens befintliga förslag innehåller formuleringar om att en sätesflytt inte får medföra otillbörliga skattefördelar.

För luddigt, menar facken, som förordar ett krav om att sätet måste finnas i ett land där företaget också bedriver affärer.

– Det här får inte öppna upp för missbruk som skapar möjligheter att flytta ett bolagssäte som ett sätt att kringgå till exempel skatt och social lagstiftning. Förutom att vi kräver ett bibehållet arbetstagarinflytande vill vi se en ”real seat principle”, att ett bolags säte måste kopplas till den faktiska verksamhet ett företag bedriver, säger Joakim Smedman.

Bolagsrättspaketet innehåller två separata direktiv. Ett som gäller företagsflytt och etableringsrätt samt ett som rör företags och myndigheters användning av digital teknik.

Utskotten ska rösta den 18 och 19 oktober, varefter parlamentet som helhet ska säga sitt.

Om det befintliga förslaget skulle vinna gehör säger Jytte Guteland att hon kommer att verka för ett svenskt undantag rörande reglerna för arbetstagarinflytande.