Det blir Claes Jansson, tidigare jurist och enhetschef på LO-TCO Rättsskydd, som får regeringens uppdrag att utreda sjukförsäkringen. I uppdraget ingår att se över hur begreppen ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmåga ska tillämpas.

– Det är jätteroligt att jag fått det här uppdraget. Det ska bli oerhört intressant att djupdyka i hur tillämpningen ser ut av de här begreppen, säger han.

Claes Janson var tidigare chef för försäkringsrättsenheten på LO-TCO Rättsskydd. Han gick i pension 1 maj förra året och har mer än 30 års erfarenhet av juridiken kring sjukförsäkringen.

– Det är klart att jag sett många fall i min tidigare roll där det varit problem med att fastställa vad normalt förekommande arbete och arbetsförmåga är. Det är erfarenheter jag givetvis bär med mig säger han.

Den som har varit sjuk i 180 dagar ska få sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden och det är då begreppet ”normalt förekommande arbete” används. Vad det innebär är dock inte klarlagt. Det samma gäller möjlighet att ta hänsyn till särskilda skäl vid bedömningen.

– Både särskilda skäl och normalt förekommande arbete är vida begrepp som det nu är upp till varje tjänsteman att tolka. Det är därför det spretat så mycket. Min förhoppning är att kunna bidra så att det blir mer likformigt och rättssäkert vid bedömningarna.

Det första uppdraget är att analysera tillämpningen av begreppet särskilda skäl. Det ska redovisas senast den 30 januari 2019. Den del av uppdraget som handlar om normalt förekommande arbete ska vara klar den 15 oktober 2019.

Regeringen utsåg i dag även en samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. Uppdraget gick till ekonomen Mandus Frykman som är verksam inom företagshälsovården. Han ska utreda hur sjukskrivningsprocessen kan förbättras ur ett individperspektiv och vilken samordning som krävs för detta. Uppdraget ska delredovisas den 30 april 2019 och slutredovisas ett år senare.