Det är allmänna ombudet för socialförsäkringen som drivit mannens fall.

Ombudet utses av regeringen och ska agera fristående genom att överklaga beslut från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten i principiellt viktiga ärenden.

I det här fallet ansåg ombudsmannen att det var viktigt att få vägledning om rätten till sjukersättning för människor som närmar sig 65.

Men kammarrätten i Göteborg slår nu fast att mannens ålder, han fyller 65 år i sommar, inte spelar någon roll.

Och att hans arbetsförmåga inte är ”stadigvarande nedsatt”.

Rättens resonemang utgår från att det inte kan uteslutas att han klarar någon form av arbete, bara han genomgår rehabilitering.

Läkarintyg visar också att mannen inte har några större aktivitetsbegränsningar om han är nykter och drogfri.

Men enligt den medicinska utredningen har han inte varit det en enda längre period sedan 1993. Och han har genomgått en rad rehabiliteringsförsök tidigare.

Han har också en neuropsykiatrisk problematik och somatisk sjukdom.

Rätten fäster dock vikt vid att mannen gjorde ett nytt försök när den rättsliga processen inleddes, genom att frivilligt vistas på ett behandlingshem.

Mannen var 63 år när den rättsliga processen inleddes. Han har själv inte fört någon talan i fallet, och enligt domen inte hörts av.