EU-kommissionen har skapat en flerpartsplattform för att följa upp FN:s mål för hållbar utveckling i EU.

Företrädare för den akademiska världen, icke-statliga organisationer, näringslivet, det civila samhället, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén träffades i veckan för att ge stöd och råd till EU-kommissionen.

FN-chefen missnöjd – tempot i Agenda 2030 är för lågt

Global

Internationella organisationer som Världsbanken, FN och det europeiska nätverket för hållbar utveckling, ESDN, deltog som observatörer, skriver kommissionen i ett pressmeddelande.

– Hållbarhet är ett europeiskt varumärke, och hållbar utveckling står högt på kommissionens dagordning, säger Frans Timmermans, som är ordförande för plattformen och EU-kommissionens förste vice ordförande.

– Vi måste börja på gräsrotsnivå, arbeta oss upp och använda de kunskaper och färdigheter som olika intressenter har så att vi kan omforma våra ekonomier och samhällen. Jag ser fram emot ett nära samarbete så att vi kan utarbeta den vision och de verktyg vi behöver för att nå hållbarhetsmålen.

17 mål för en bättre värld

Global

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 mål för en bättre värld och de antogs av FN:s generalförsamling hösten 2015.

Vid sitt första möte, nu i veckan, kom deltagarna överens om att utarbeta ett gemensamt bidrag till EU-kommissionens diskussionsunderlag om ett hållbart EU till 2030. Detta arbetsprogram är tänkt att antas senare i år.

Deltagarna fastställde även flera prioriteringar för framtida diskussioner, bland annat om hur hållbarhetsmålen ska inkluderas i EU:s budget och hur man ska följa och rapportera om framstegen.