Totalt har de senaste veckorna cirka 6 660 ansökningar om förlängning på ett tillfälligt uppehållstillstånd kommit in till Migrationsverket.

940 har avgjorts och av dem har 840 fått bifall, dessa asylsökanden får alltså stanna i ytterligare två år.

200 människor har sökt permanent uppehållstillstånd. De har uppgett att de kan försörja sig själva via arbete, den möjlighet som finns numera för att få stanna permanent.

Tillfälliga tillstånd stressar nyanlända ut i arbetslivet

Politik

Av de fall som har prövats får ingen stanna med ett jobb som grund.

Det visar den första statistiken från Migrationsverket. Prövningen av de återstående ärendena sker nu löpande.

Marwan Arkawi, som Arbetet följt under hans tid i Sverige, är en av dem som hade hoppats få stanna permanent med hänvisning till sitt arbete.

Han jobbar nu med marknadsföring. Men han förstod tidigt att han inte skulle uppfylla kraven.

– Jag har ett sexmånaderskontrakt vilket inte duger, så jag får ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd på två år. Jag har inte hört talats om någon som kvalificerar sig för samtliga krav, säger han.

Jag har ett sexmånaderskontrakt vilket inte duger, så jag får ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd på två år

Marwan Arkawi

Många remissinstanser var kritiska till regeringens förslag om den nya lagstiftningen. Så även Migrationsverket.

Myndigheten skrev bland annat att förslaget, som nu är lag, kan leda till omfattande skenanställningar och handel med anställningskontrakt.

Och att det inte finns någon möjlighet att kontrollera det som lagen kräver eftersom det är först ett år efter intjänad lön som Skatteverket kan få fram en taxerad inkomst.

Det går alltså inte att kontrollera att den lön som står i anställningsavtalet också är den som har betalats ut.

I stället är det upp till den asylsökande att styrka att hon eller han faktiskt har ett arbete.

– Det står den sökande fritt att lämna in vilken dokumentation han eller hon vill i sin ansökan, exempelvis anställningsbevis, lönespecifikationer. Utifrån inlämnade handlingar gör verket en bedömning. Vi kan också ta kontakt med arbetsgivaren för att ställa frågor om vi bedömer att det finns ett sådant behov, förklarar Linn Nilsson, vid Migrationsverkets presstjänst.

Processen ser annorlunda ut än när det handlar om arbetskraftsinvandring:

– Detta skiljer sig jämfört med bestämmelser för arbetskraftsinvandrande personer där verket i en förlängningsansökan bland annat kontrollerar den taxerade inkomsten. Våra möjligheter till kontroll skiljer sig därmed vilket också är någonting som vi har påpekat i vårt remissvar till regeringen, fortsätter Linn Nilsson.

13 månader

Stopp i systemet

Reportage

Den kontroll som ändå sker är att Migrationsverket tar kontakt med Skatteverket för att kontrollera att en anmälan om anställning kommit in från en arbetsgivare.

I regelverket står också att den som är under 25 år måste ha fullföljt svensk gymnasieutbildning eller ”motsvarande”.

Advokat Karin Gyllenring, som tidigare arbetat som handläggare på Migrationsverket och som grundat Asylbyrån, är kritisk till det villkoret.

– Det blir ett orimligt krav mot en stor grupp eftersom det är en väldigt skiftade utbildningsnivå på människor som kommer hit. Den som inte har en gymnasieutbildning blir missgynnad på grund av det här, säger hon.

Den prövning som Migrationsverket nu gör grundar sig på den omfattande förändring av svensk lagstiftning när det gäller migration som genomfördes förra sommaren.

Det blir ett orimligt krav mot en stor grupp

Karin Gyllenring, advokat

Lagen är tillfällig och gäller i två år till. Den största skillnaden är att den som söker asyl inte längre har möjlighet att stanna här permanent.

De allra flesta som fått uppehållstillstånd efter att den nya lagen trädde i kraft får stanna i 13 månader, andra i tre år.

I och med att den nya lagen trädde i kraft, och det kortare tillståndet är på 13 månader, var det först i mitten av augusti i år som människor kunde påbörja processen med att ansöka om förlängning av sina tillstånd.

För den som sökt permanent tillstånd nu innebär det alltså att man på ett år ska ha fått fast anställning med kollektivavtalsenlig lön och villkor.

Och det får inte handla om nystarts- eller instegsjobb där de allra flesta nyanlända har anställning.

Det krävs för att få permanent uppehållstillstånd via jobbkrav

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.

Fotnot: Från 20 augusti kunde man börja ansöka om permanent uppehållstillstånd och förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd. Siffrorna i artikeln omfattar den perioden fram till den 11 september.

Det här är kraven

• Tillsvidareanställning eller gälla minst två år.

• Det får inte vara statligt subventionerade jobb, som till exempel nystarts- eller instegsjobb

• Lön, försäkringsskydd och övriga villkor får inte vara sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen du verkar inom.

• Om arbetet kräver särskild legitimation, licens eller tillstånd för att få utövas ska arbetstagaren ha dessa klara.

• Den som är under 25 år måste kunna visa att de fullföljt gymnasiet i Sverige eller har en motsvarande utbildning i ett annat land.

• Att du kan styrka din identitet, pass eller i vissa fall nationellt id-kort.

• Arbetsgivaren måste ha anmält anställningen till Skatteverket senast den sista dagen som det tillfälliga tillståndet gäller.

Utdrag ur olika yttranden till den nya lagstiftningen:

Arbetsförmedlingen:
• Nyanlända läkare, lärare och sjuksköterskor kan välja att börja ett okvalificerat arbete endast för att få permanent uppehållstillstånd. Det är ett slöseri med individers kompetens och leder till att bristen på arbetskraft på den svenska arbetsmarknaden kvarstår på onödigt hög nivå. Vilket gör det ännu svårare för nyanlända utan gymnasiekompetens att få jobb. Den strukturella obalansen på arbetsmarknaden riskerar att cementeras.
• Den trygghet som ett permanent uppehållstillstånd innebär gör att många deltagare kan tänkas göra stora uppoffringar för att få ett anställningsavtal.
• Det kan bli vanligare med handel av anställningsavtal och att personer påbörjar anställningar som inte ger arbetstagaren den lön som denne har rätt till enligt anställningsavtalet.
• Om inte subventionerande anställningar tillåts ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd kommer troligen mycket få personer att erhålla detta.
• Frågan är hur många arbetsgivare som är intresserade av att anställa personer vars uppehållstillstånd de facto är på väg att löpa ut?
• Väntetider på barnomsorg och skola är också faktorer som försämrar framför allt kvinnors möjligheter att hinna få en anställning innan det tillfälliga uppehållstillståndet löper ut.

Svenskt Näringsliv:
• I den nya lagen kan otydlighet kring villkoren för anställning också leda till att en utlänning inte beviljas ett permanent uppehållstillstånd.

LO:
• LO ser stora problem med förslaget. Sammantaget är problemet så omfattande att det går att ifrågasätta om förslaget är genomförbart.
• I det fall arbetstagaren uppger att anställningen påbörjats strax innan uppehållstillståndet löper ut finns mycket lite tillgängligt för myndighet att kontrollera för att avgöra om anställningen uppfyller lagens krav eller överhuvudtaget existerar.
• LO:s bedömning är att förslaget kring permanent uppehållstillstånd för utlänning som kan försörja sig i praktiker riskerar att bli omöjligt att administrera.