Det var i slutet av mars som beskedet kom från regeringen. Ett nytt ”nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö” ska inrättas. Sverige har stått utan ett arbetsmiljöcentrum sedan Arbetslivsinstitutet las ner av den förra regeringen 2007.

Två olika förslag presenterades på hur centrumet kan utformas, antingen som en särskild inrättning på Stockholms universitet, eller som en egen myndighet, också den placerad i Stockholm.

Nyligen gick remisstiden ut för förslaget, och gensvaret från de tillfrågade remissinstansen är genomgående positivt. Både fack- och arbetsgivarsidan tycker att idén med ett arbetsmiljöcentrum är bra.

Svenskt Näringsliv säger sig välkomna utredningen och ställer sig bakom ”behovet av ett nationellt kunskapscentrum inom arbetsmiljöområdet”.

LO håller med om att centret behövs och ser gärna att det blir en egen myndighet. Men man höjer ett varningens finger om finansieringen. Om satsningen ska ske genom en omfördelningen från andra områden är det viktigt att inte andra närliggande verksamheter påverkas negativt, poängterar man.

”Det vore till exempel ytterst olyckligt om Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet begränsades på grund av minskade anslag”, skriver LO i sitt remissvar.

De flesta remissinstanser är som sagt positiva och många trycker också på att det är viktigt att centret blir en egen myndighet för att säkra oberoendet och ge en tydliga styrning och avgränsning.

En farhåga som lyfts av bland andra Läkarförbundet är det faktumet att centret inte är tänkt att driva någon egen forskning utan snarare samla in och sprida befintlig forskning.

”Det kan ifrågasättas hur ett centrum som varken får bedriva eller beställa forskning ska kunna attrahera kompetenta och kunniga forskare utan att dessa har parallella forskaruppdrag, vilket i sin tur skulle äventyra oberoendet.” skriver Läkarförbundet i sitt remissvar.