I mars tog regeringen emot den statliga utredningen ”Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?”. I dag, måndag, gick remisstiden för den ut. Det skiftar hur remissinstanserna ställer sig till utredningens konkreta lagförslag; att ge regionala skyddsombud utökad tillträdesrätt till arbetsplatser.

I nuläget kräver lagen att det fack som utser ett regionalt skyddsombud har någon medlem på den arbetsplats skyddsombudet besöker. Enligt utredningens förslag ska de regionala skyddsombuden framöver även ha tillträde till arbetsplatser där deras fackliga organisation har, eller brukar ha, kollektivavtal med arbetsgivaren – även om medlemmar saknas.

Detta ska gälla såvida det inte finns en skyddskommitté som utsetts enligt arbetsmiljölagen, även i dag saknar regionala skyddsombud tillträde när sådan kommitté finns.

Som argument för den utökade tillträdesrätten lyfte utredaren fram bland annat att det finns anledning att anta att fler arbetstagare än förr jobbar på arbetsplatser utan lokala skyddsombud, alltså sådana som utsetts bland de anställda.

En rad remissinstanser välkomnar förslaget. Försäkringskassan är positiv om det kan skapa bättre förutsättningar för det lokala arbetsmiljöarbetet. Migrationsverket skriver att det är en relevant åtgärd för att nå fler arbetstagare som annars varit skyddslösa och Arbetsförmedlingen hoppas att detta kan gynna personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

LO anser att förslaget är ett steg i rätt riktning, men otillräckligt. Organisationen har redan för ett par år sedan framfört till regeringen att man vill ha en kraftigare utökad tillträdesrätt än vad som nu föreslagits.

Från arbetsgivarhåll är tongångarna mer skeptiska. Svenskt Näringsliv slår fast att en sådan här förändring skulle koppla arbetsmiljöarbetet hårdare till fackliga organisationer, som hittills inte lyckats vända trenden med färre lokala skyddsombud.

Man menar också att rollerna riskerar att bli oklara och sammanblandade när en utomstående facklig representant ska representera arbetstagarna i skyddsarbetet.

Organisationen avstyrker därför förslaget och vill i stället införa en opartisk, rådgivande aktör som kan stödja småföretag i arbetsmiljöarbetet. Denna skulle ersätta de regionala skyddsombuden, men inte vara kopplad till facken.

KFO och Arbetsgivaralliansen skriver i ett gemensamt remissvar att förslaget riskerar att lösgöra arbetsmiljöarbetet från den lokala nivå där det hör hemma och i stället göra det till en facklig fråga.

Nu är det upp till regeringen att ta ställning till förslaget, utredningen önskade ändrade regler från årsskiftet.