STOCKHOLM 20151221 Anders Weihe, fˆrhandlingschef och ≈ke Svensson, VD p Teknikfˆretagen, n‰r fackfˆrbunden IF Metall, Sveriges Ingenjˆrer och Unionen ˆverl‰mnar sina avtalskrav till Teknikarbetsgivarna. Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Anders Weihe. Foto: Jessica Gow/TT

ARBETET DEBATT. Bristerna i socialförsäkringarna bör hanteras utanför förhandlingsrummet – att lösa dem där riskerar skapa nya orättvisor. Det skriver Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen.

EU-länderna står för cirka 40 procent av världens samlade offentliga välfärdsutgifter. Samtidigt utgör invånarna endast cirka 7 procent av jordens befolkning. Det svenska skattetrycket är ett av de högsta i hela världen. Till det kommer de kollektivavtalade försäkringssystem som betalas av företagen. Det är en skillnad i kostnader som påverkar svenska industriföretag negativt när de dagligen brottas i global konkurrens.

Det handlar alltså om stora komplexa försäkringssystem som vuxit fram och utvecklats under årtionden.

I Sverige har vi ett system där socialförsäkringarna har ett inkomsttak när det gäller utbetalningar. När det gäller exempelvis ersättningen för vård av sjukt barn så slår den i taket vid 7,5 basbelopp per år, motsvarande en månadslön på 28 000 kronor. Däremot blir inbetalningarna via avgifter och skatter högre och högre ju mer man tjänar. Där finns inget motsvarande tak.

Unionen och Sveriges Ingenjörer har inför årets avtalsförhandlingar lyft fram detta som något djupt orättvist. Ersättningen vid vab är för låg menar facken och vill ha löneutfyllnad upp till 90 procent för fem vabdagar per år.

Dessutom framhåller de bägge fackföreningarna att det är en förment kvinnofälla eftersom systemet oavsiktligt medför att en större andel kvinnor än män tar ut vab-dagar. Orsaken är just att taket slår till för tidigt.

Facken pekar på en fråga som är rimlig att lyfta fram och diskutera. Men tyvärr blir det fel när den här frågan hamnar som ett krav i avtalsförhandlingarna. De vill att arbetsgivarna ska betala en gång till för något som företag och anställd redan betalat för via skatt och avgifter. Det är en brist i socialförsäkringssystemet att taket slår till bara för utbetalningar men inte för inbetalningar. Och det är naturligtvis i den kontexten den här diskussionen ska föras.

Risken är dessutom stor att facken genom sitt krav driver fram ett dubbelfel och skapar nya orättvisor i ivern att täppa till existerande. Hur kommer exempelvis ett mindre företag agera när det finns behov att anställa? Kostnaden för medarbetare med barn i vab-ålder ökar med fackens krav, i jämförelse med medarbetare utan vab-behov.

Kostnaderna och riskerna med att anställa är redan idag så höga att företagen ofta avstår. Att lägga ytterligare sten på börda för företagen riskerar inte bara konkurrenskraften, utan riskerar också uppenbart att undergräva det man vill uppnå med bidrag och försäkringar av det här slaget.

Det finns många problem att vrida och vända på i de svenska ersättningssystemen. Klart är att socialförsäkringssystemen är relativt omfattande och komplexa. De löser viktiga samhällsfrågor, men skapar också oväntade orättvisor. Låt oss diskutera frågan om socialförsäkringarna utanför förhandlingsrummet.

Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen