De 372 000 arbetslösa i Arbetsförmedlingens månadsstatistik motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent, att jämföra med 8 procent för ett år sedan. Av de noga räknat 372 232 inskrivna arbetslösa var 197 041 öppet arbetslösa, medan 175 191 deltog i program med aktivitetsstöd.

Som genomsnitt för hela 2016 låg arbetslösheten på 7,6 procent. För två år sedan var den siffran 8,0 procent.

Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18 – 24 år – för några år sedan en politiskt brännbar fråga – minskade under 2016 med 10 000 personer, från 72 000 till 62 000. I relativa tal har ungdomsarbetslösheten sjunkit från 15 procent till 11,7 procent.

Ett ytterligare tecken på att arbetsmarknaden är stark är att antalet varsel ligger på den lägsta nivån sedan 2007. Under 2016 anmäldes sammanlagt 38 600 varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen.

Bara perioden 2006 – 2007 och några få år på 1990-talet har varslen varit färre.

– Vi ser en stark efterfrågan på arbetskraft och en ökad sysselsättning, men för att få jobb krävs i allmänhet en gymnasieutbildning, säger Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén. Det är viktigt att motivera fler till utbildning, inte minst de nyanlända som kommer till etableringsuppdraget.

Under hela 2016 har Arbetsförmedlingen, liksom SCB, talat om en tudelad arbetsmarknad. Arbetslösheten sjunker bland inrikes födda. Den minskar även bland utrikes födda från andra länder i Europa.

Däremot ökar den bland utomeuropeiskt födda. Bakgrunden är att antalet personer i etableringsuppdraget ökar i takt med att de många asylsökande under 2015 kommer till Arbetsförmedlingen. Målgruppen för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är de som nyligen fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande och anhöriga till dessa.