Foto: Fredrik Sandberg/TT

2016 blir ett bra år får landets 2,1 miljoner pensionärer. Den genomsnittliga pensionen ökar med omkring 400 kronor i månaden efter skatt. Då inflationen är låg betyder det att pensionärernas köpkraft förstärks påtagligt. – Aldrig tidigare har de reala pensionerna i Sverige ökat så kraftigt, säger Ole Settergren, analyschef vid Pensionsmyndigheten, som publicerar nya beräkningar i dag, tisdag.

Den starka ökningen beror främst på ”bromsen”, den balanseringsmekanism som är inbyggd i pensionssystemet. Under några år efter finanskrisen, då hög arbetslöshet och dålig avkastning i AP-fonderna minskade systemets tillgångar, grep ”bromsen” in och sänkte den del av pensionen som kallas inkomstpension.

Förra året fanns i istället ett överskott i pensionssystemet. Framför allt har ökad sysselsättning fått systemets tillgångar att växa. Det gör att ”bromsen” nu för tillbaka pengar till pensionärerna – inkomstpensionen stiger snabbare än den annars skulle ha gjort.

Inkomstpensionen (och tilläggspensionen, den gamla ATP-pensionens efterträdare) höjs i genomsnitt med 450 kronor före skatt från och med januari, vilket motsvarar 4,2 procent. Premiepensionen ökar med ytterligare några procentenheter (fast olika mycket för olika personer beroende på hur de valt att placera sitt sparande).

Garantipensionen sänks däremot med 0,4 procent. Den följer nämligen prisbasbeloppet. Till det kommer tjänstepensionerna, som kommer att vara i stort sett oförändrade 2016 enligt Pensionsmyndighetens bedömning.

När pensionens alla delar läggs samman blir effekten alltså att den totala pensionen ökar med i genomsnitt 400 kronor i månaden efter skatt. Men ökningen är ojämt fördelad. De pensionärer som huvudsakligen får klara sig på garantipension får en inkomstökning på 1,5 procent. För dem som huvudsakligen har inkomstpension, och inte har bostadstillägg, blir inkomstökningen omkring tre procent.

Pensionsmyndigheten publicerar också statistik som beskriver hur pensionerna såg ut 2013. När allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande räknas samman fick den genomsnittliga kvinnliga pensionären 13 194 kronor i månaden, den manlige 19 875 kronor. Könsskillnaden är alltså mycket stor, även om man bör känna till att en liten grupp män med mycket höga tjänstepensioner höjer snittet för männen.

Efter skatt, och när bostadstillägg räknas in, är inkomstskillnaden mellan män och kvinnor mindre. Utjämningen förstärks av den skattesänkning för pensionärer som görs 2016: Den gynnar främst dem med låg pension.

En jämförelse av pensionerna mellan landets län och kommuner visar på kraftiga skillnader, som speglar inkomstklyftorna under yrkeslivet. En genomsnittlig pension i Danderyd 2013 uppgick till 25 501 i månaden, mot bara 13 010 kronor i Dals-Ed.

LÄS OCKSÅ:

Flyktingströmmar påverkar pensionerna