Ole Settergren. Foto: Anders Wiklund/TT

Pensionsmyndigheten ska på eget initiativ analysera vad den snabbt ökade invandringen betyder för framtidens pensioner. Invandring har ibland beskrivits som räddningen för det åldrande Europa, där det går allt färre yrkesverksamma på varje pensionär.

En rapport från EU-kommissionen i maj 2015 hävdade sålunda att Sverige kommer att klara de demografiska utmaningarna de kommande 30 åren bättre än andra EU-länder, tack vare en stor invandring av relativt unga människor.

Men nettoeffekten på pensionssystemet är inte självklar. Höstens ökning av antalet asylsökande har fått Pensionsmyndigheten att planera en grundlig genomlysning av frågan under 2016.

Utan att föregripa resultatet säger Ole Settergren, analyschef vid Pensionsmyndigheten:

– Invandringen gör att fler arbetar, något som stärker pensionssystemet. Att de nyanlända har lägre inkomster än genomsnittet innebär å andra sidan en försvagning. Låga livsinkomster gör att statens kostnader för garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd ökar.

Pensionsmyndigheten ska nu analysera hur stora positiva respektive negativa effekter migrationen har för pensionssystemet, en analys som påverkas starkt av vilka antaganden man gör om de nyanländas etablering på arbetsmarknaden.