I handeln och hotell- och restaurang jobbar 140 000 unga människor. Många får där sitt första jobb och den viktiga första raden på sitt CV. Med bra möjligheter att anställa medarbetare på visstid kan företagen anpassa sin verksamhet efter kundernas behov och fortsätta att slussa in unga på arbetsmarknaden.

I dag presenterar vi en ny rapport i vilken vi har undersökt behovet av visstidsanställningar hos företag verksamma inom detaljhandeln och hotell- och restaurang. Rapporten visar att visstidsanställningar spelar en stor roll för att verksamheterna ska fungera och för unga som söker sitt första jobb.

Både detaljhandeln och besöksnäringen är tillväxtbranscher som har potential att växa ytterligare och anställa än fler, inte minst unga. Företagen inom handeln och hotell- och restaurang kan erbjuda arbeten som unga lätt kan ta vid sidan av studier, under säsong eller tillsvidare. Dessa jobb är ofta visstidsanställningar.

Visstidsanställningar är vanligare i dessa branscher av enkla skäl. Efterfrågan kan variera kraftigt över dagen, veckan, månaden eller säsongen.

Det behövs helt enkelt fler medarbetare i butikerna när kunderna vill handla och i restaurangerna när kunderna vill äta. Glasskiosken på stranden behöver bara personal under sommarmånaderna. På motsvarande sätt har klädbutiken behov av fler medarbetare under helgerna när folk har tid att handla än på vardagsförmiddagarna när de flesta kunderna är på sina respektive arbetsplatser. Även om grundbemanningen ofta är stabil och därmed enklare att förutse, påverkar yttre faktorer som trender, kunders beteenden eller vädret behoven i branscherna. Därför behövs visstidsanställningar.

I debatten hörs ofta att antalet visstidsanställda ökat. Men andelen visstidsanställda i detaljhandeln och hotell- och restaurangsektorn har i princip varit oförändrade under de senaste tio åren. Inte heller påverkade införandet av allmän visstidsanställning 2007 användandet av visstidsanställningar inom branscherna.

För många unga är ett arbete inom detaljhandeln och hotell- och restaurangsektorn den första kontakten med arbetsmarknaden. Närmare 30 procent av alla unga anställda jobbar inom dessa branscher och många har en allmän visstidsanställning. För de som är äldre är tillsvidareanställning den vanligaste anställningsformen.

Att en visstidsanställning ofta leder vidare till en tillsvidareanställning bekräftas av företagen i vår rapport. Bland de visstidsanställda som vill utvecklas vidare inom branscherna hittar ofta företagen personer att rekrytera till fasta tjänster.

I Sverige fanns 684 000 visstidsanställda år 2014. I genomsnitt går cirka 280 000 visstidsanställda vidare till en tillsvidareanställning varje år. En begränsning av visstider riskerar därmed att försvåra möjligheterna för unga att hitta ett första jobb och deras långsiktiga etablering på arbetsmarknaden. Därtill kommer regeringens aviserade höjningar av arbetsgivaravgifterna för unga som försämrar företagens möjligheter att anställa unga.

Tillsvidareanställningen har länge varit, och är fortsatt, norm på svensk arbetsmarknad. Andelen visstidsanställda ökade förvisso under 1990-talets andra hälft, men sedan slutet av det decenniet har andelen visstidsanställda legat relativt stabil runt 15 till 16 procent.

Försämras företagens möjligheter att visstidsanställa personal kommer inte bara trycket på den befintliga personalen att öka när efterfrågan är stor utan även möjligheterna för företaget att nå sin fulla potential när det inte kan möta efterfrågan från kunderna. Därmed påverkas även möjligheterna att kunna driva företag långsiktigt inom branscher med varierande efterfrågan.

Utan bra möjligheter att visstidsanställa medarbetare kan många verksamheter inte fortsätta verka. I förlängningen handlar det om färre jobb, i många fall för unga. Stick i stäv med regeringens målsättning om lägst arbetslöshet i Europa till 2020 och direkt skadligt för de unga som vill in på arbetsmarknaden.

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Eva Östling, vd Visita

Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv

 

Läs fackets svar: