Fler låglönejobb, stopp för sociala krav vid upphandlingar, sämre anställningsskydd och bättre utbildning. Det ska ge 90 000 fler jobb till utlandsfödda.

Almega ger sig in i integrationsdebatten med egna förslag som går på tvärs både mot alliansens och regeringens politik. Rapportförfattaren Li Jansson, näringspolitisk expert på Almega, anger två skäl:

– Tjänsteföretagen i Almega sysselsätter flest utlandsfödda. Våra medlemsföretag jobbar mycket med integrationstjänster. Då är det viktigt att vi diskuterar hur de kan bli bättre, säger hon.

Almegas förslag presenterades på ett seminarium med politiker från S, M, MP och SD tidigare i dag.

Li Jansson:

– Politiken är i ett prövande skede. Många partier säger att de ska återkomma med förslag. Vår rapport är ett inspel i det arbetet.

86 procent av svenskarna mellan 25 och 64 år är sysselsatta. Bland utlandsfödda är andelen 68 procent. Almega räknar att deras förslag ska minskar jobbgapet mellan svenskar och utlandsfödda från 18 till 3 procentenheter.

• De lägre arbetsgivaravgifterna för unga ska vara kvar, liksom rot- och rutavdragen – annars ryker 10 000 jobb för utlandsfödda.

• Dagens dyra och i värsta fall hälsovådliga asylboenden ska ersättas av en ny sorts boende där integrationsinsatserna börjar direkt. I stället för att bara vänta ska de asylsökande erbjudas samhällsorienter och deras kunskaper ska kartläggas.

• Arbetsförmedlingen ska konkurrensutsättas efter förebild från Australien. De arbetssökande ska själva välja arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen ska bli effektivare. Det ska ge 28 000 nya jobb.

Hela listan innehåller elva förslag – som utbildning för kortutbildade och snabbspår till Komvux för nyanlända. Däremot säger rapporten ingenting om diskriminering på arbetsmarknaden.

– Sysselsättning bland dem som är födda i Sydamerika är högre än bland svenskfödda, så diskriminering kan inte vara den avgörande faktorn när det gäller utlandsföddas etablering. Naturligtvis är attityder viktiga, men policy och strukturer har större betydelse, anser Li Jansson.