Arbetsmiljöverket bör prioritera mer i urvalet av arbetsplatser att inspektera, enligt Statskontoret. Tydligare instruktioner från regeringen efterlyses också.

Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet som bland annat ska se till så att arbetsmiljöregler följs på våra arbetsplatser. Tre fjärdedelar av verkets resurser, 360 miljoner kronor, används till tillsyn. Trots det är det bara en bråkdel av alla arbetsplatser som kan inspekteras varje år, och urvalet skulle kunna bli bättre, enligt en analys som Statskontoret gjort av myndigheten.

Arbetsmiljöverket säger sig prioritera branscher och arbetsställen där riskerna för olyckor och ohälsa är som störst, men det går inte att se på de arbetsplatsbesök som faktiskt utförs, enligt analysrapporten.

mikaelhalapistatskontoret– De statliga resurserna är begränsade och bör därför användas där de gör störst nytta. Arbetsmiljöverket bör se till att myndighetens prioriteringar för tillsynen i ökad utsträckning slår igenom i urvalet av arbetsplatser, säger Statskontorets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi, i en kommentar till rapporten.

Statskontoret konstaterar också att Arbetsmiljöverket fått en rad nya uppgifter de senaste åren samtidigt som anslagen minskade med ungefär 30 procent under åren 2007–2009. Trots att tillsynen effektiviserats tar den allt mindre plats i Arbetsmiljöverkets verksamhet, både när det gäller personal och resurser. Om utvecklingen fortsätter kan det leda till att myndigheten gradvis förlorar sin karaktär som tillsynsmyndighet, och att det kan bli svårt att upprätthålla en regional organisation för tillsynen.

Statskontoret kommer ändå fram till att Arbetsmiljöverket i stort fullgör sitt samlade uppdrag, men att det skulle kunna utföras mer effektivt. Utredarna efterlyser, förutom mer prioriteringar vid inspektioner, också mer styrning och uppföljning av Arbetsmiljöverkets verksamhet. Verket måste bli bättre på att sätta mål, och redovisa vilka resultat som faktiskt uppnås, framför allt om man ska få ökade anslag, vilket myndigheten krävt. Som det nu är har regeringen inte tillräckligt underlag för att bedöma behoven, enligt rapporten.

Statskontoret vill också att regeringen ger Arbetsmiljöverket tydligare instruktioner där det klart framgår vilka uppgifter myndigheten ska prioritera och vilka resultat regeringen vill se med verksamheten. Det skulle inte bara ge myndigheten ett tydligare ansvar att nå resultat utan också göra det tydligt vilket uppdrag verket verkligen har.

 

Fotnot: Statskontoret är en myndighet som gör utredningar och utvärderingar på uppdrag av regeringen. Rapporterna används för att effektivisera och ompröva statlig verksamhet.

Läs hela rapporten