Lärare har för hög arbetsbelastning och många skolor brister i förebyggande arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverkets granskning av skolor leder till många krav.

För mycket att göra. Risk för hot och våld som inte bedöms, buller och dålig luft. Så ser vardagen ut för många av Sveriges lärare.

Arbetsmiljöverket ska fram till 2016 inspektera 1 700 grund- och gymnasieskolor över hela landet. När ett år gått av inspektionsinsatsen har 100 skolhuvudmän och 500 skolor inspekterats och resultatet visar stora brister i arbetsmiljön.

De vanligaste bristerna gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet där 1 500 krav hittills ställts på 400 skolor. Det är främst riskbedömningar när det gäller hot och våld som inte genomförs eller är bra nog.

– Ingen ska behöva bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats. Ändå vet vi att det förekommer i skolans värld. Därför är det viktigt att arbetsgivaren arbetar förebyggande, men också har tydliga rutiner på plats, säger Karin Bennbom, projektledare på Arbetsmiljöverket, i en kommentar till inspektionerna.

Många krav, cirka 300 stycken, gäller också hög arbetsbelastning.

– Vår bild är att både lärare och rektorer har väldigt mycket att göra ute på skolorna. Det kan leda till skadlig stress och i förlängningen till att människor blir sjuka. Men vi ser också att det på många håll pågår ett målmedvetet arbete med att riskbedöma och åtgärda detta, som lagen kräver. Annars hade kraven blivit fler från vår sida, säger Karin Bennbom.

Som tidningen Arbetet tidigare berättat har också skyddsombuden i minst ett dussin kommuner, med Stockholm i spetsen, anmält lärarnas höga arbetsbelastning till Arbetsmiljöverket. Många kommuner risker nu stora vitesbelopp om inte problemet åtgärdas.

Det finns också fysiska brister i lärarnas arbetsmiljö. Buller är ett vanligt problem, som Arbetsmiljöverket också ställt krav om vid sina inspektioner. Krav har också ställts på luftkvalitet på grund av för dålig ventilation, vilket kan leda till trötthet och huvudvärk.

När Arbetsmiljöverkets inspektion av skolor avslutas år 2016 kommer 30 procent av landets alla skolor ha inspekterats.